Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

15.12.1972/810

Lag om inteckning i bil

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (7.1.1977/5)

Med stöd av denna lag kan till säkerhet för fullgörande av en skriftlig förbindelse på ett visst belopp intecknas en i Trafiksäkerhetsverkets register införd (22.12.2009/1338)

1) lastbil och buss;

2) släpvagn, som godkänts för koppling till lastbil; samt

3) specialbil, traktor, motorredskap och motordriven anordning.

Vad nedan stadgas om bil gäller även övriga i 1 mom. avsedda inteckningsobjekt.

2 §

Inteckning får icke fastställas i flera bilar till säkerhet för en och samma förbindelse.

Bil, som är införd i bilregistret eller kan införas i detta och släpvagn, som är införd i släpvagnsregistret eller kan införas i detta, får inte pantsättas såsom bandtången pant.

3 §

Inteckning kan sökas av bilens ägare eller av den, till vilken förbindelsen skall fullgöras. Ansökan skall göras skriftligen och till den skall fogas den förbindelse, på grundvalen varav inteckningen sökes, samt, ifall samtycke till inteckningen icke tecknats på denna, skriftligt samtycke till inteckningen.

Inteckningsärenden behandlas av Trafiksäkerhetsverket. (22.12.2009/1338)

Inteckning fastställes genom anteckning i registret.

4 §

Inteckning får ej fastställas, om icke den som samtyckt till inteckningen, i registret är antecknad såsom ägare till bilen.

Inteckning får inte fastställas i bil som hör till näringsidkares egendom i vilken företagsinteckning fastställts eller sökts. Inteckning får inte heller fastställas i bil som har utmätts eller som hör till konkursbo. Inteckning som fastställts i strid med förbudet är utan verkan. (24.8.1984/635)

5 §

Med stöd av denna lag fastställd inteckning medför panträtt i bilen och i dess tillbehör samt i ersättning, som ägaren med anledning av skada som drabbat bilen är berättigad att uppbära med stöd av försäkring eller på annan grund.

Denna panträtt har samma förmånsrätt som en handfången pant. Den som innehar en bil med rätt att kvarhålla den till säkerhet för sin fordran har likväl rätt att först få ut sin fodran. (30.12.1992/1583)

3 mom. har upphävts genom L 24.8.1984/635. (24.8.1984/635)

6 §

Inteckning gäller i tio år från den dag då den fastställdes.

Inteckningen ska förnyas inom tio år från den dag då den blivit fastställd, annars förfaller den. Den som ansöker om förnyelse av en inteckning ska visa upp förbindelsen i original för Trafiksäkerhetsverket. (22.12.2009/1338)

Har skriftlig förbindelse förkommit, gäller vad om förnyande av inteckning i fast egendom i motsvarande fall är stadgat.

7 §

Har skriftlig förbindelse, till säkerhet för vars fullgörande fastställd inteckning är i kraft, kommit i bilägarens hand, kan han utgiva den ånyo, varvid den rätt, som inteckningen medför, förblir i kraft.

8 § (22.12.2009/1338)

Den som önskar döda en inteckning helt eller delvis, på grund av att skuldförbindelsen är fullgjord eller på annat sätt har upphört att gälla eller på grund av att sökanden annars är berättigad att förfoga över förbindelsen, är skyldig att visa upp förbindelsen i original för Trafiksäkerhetsverket, som kan döda inteckningen genom anteckning i registret.

9 §

Önskas ändring i inteckningars prioritetsordning, skall därvid i tillämpliga delar förfaras så som om dödande av inteckning är stadgat.

10 §

Har inteckningshavare, efter det bilen övergått till ny ägare, låtit inteckningen utan samtycke av förbindelsens utfärdare helt eller till en del dödas eller förfalla eller dess prioritetsordning försämras och kan förbindelsens innehåll till följd därav icke uttagas ur bilen, är utfärdaren av förbindelsen ävensom sådan ägare av bilen som övertagit skulden, men därefter överlåtit bilen till annan, fria från ansvar för förbindelsen.

11 §

Försämras den intecknade bilens skick så, att inteckningshavarens säkerhet avsevärt nedgår, är inteckningshavaren berättigad att utfå sin fordran, även om den icke ännu förfallit till betalning.

12 § (22.12.2009/1338)

Inteckningsärendena ska utan dröjsmål tas upp till behandling och avgöras i den ordning de lämnats in till Trafiksäkerhetsverket, och varje ärende ska slutbehandlas den dag det inkommit.

Om ett ärende har lämnats in till Trafiksäkerhetsverket innan det har fastställts att ett annat ärende som gäller samma bil har blivit registrerat, ska ansökningarna behandlas och avgöras som om de skulle ha lämnats in till Trafiksäkerhetsverket samtidigt.

13 §

I inteckningsärenden uppgöres protokoll som utvisar dagen då ärende handlägges, sökandens namn samt i korthet vad som tilldragit sig i saken.

Protokollsutdrag utfärdas icke till sökanden, om han ej anhållit därom.

14 §

I registret skall antecknas datum för förbindelsen, vem som utfärdat förbindelsen och till vem och på vilket belopp den är ställd samt räntans belopp.

I registret och på den skriftliga förbindelsen skall även antecknas fastställande, förnyelse och dödande av inteckning samt ändring av prioritetsordning.

15 § (30.12.2013/1156)

Om en bil som är införd i registret utmäts eller beläggs med kvarstad eller om ägarens egendom upplåts till konkurs, ska åtgärden samt dagen då utmätning skedde, bilen belades med kvarstad eller konkurs inleddes antecknas i registret.

Den som verkställer utmätning och beslag eller den utsökningsmyndighet som verkställer kvarstad eller boförvaltaren ska utan dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket sända uppgifter för att de anteckningar som avses i 1 mom. ska kunna göras i registret.

Om en utredning om att utmätning, kvarstad eller konkurs har återgått, förfallit eller annars upphört att gälla visas upp för Trafiksäkerhetsverket, ska även detta antecknas i registret.

16 § (22.12.2009/1338)

En bil i vilken en inteckning har fastställts eller i fråga om vilken en ansökan om inteckning har lämnats in till Trafiksäkerhetsverket får inte avföras ur registret så länge inteckningen är i kraft.

17 § (22.12.2009/1338)

I fråga om gravationsbevis som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om gravationsbevis för fastigheter och om inteckningsregister.

18 § (22.12.2009/1338)

När en bil säljs genom utmätning ska auktionsförrättaren före auktionens början skaffa ett gravationsbevis för bilen från Trafiksäkerhetsverket och, om inteckningshavarens boningsort är känd, underrätta honom eller henne om auktionen.

Om en förbindelse för vilken en inteckning har beviljats som säkerhet är ställd på innehavaren eller om den genom överlåtelse har kommit i en annan persons besittning, kan förbindelsens innehavare meddela Trafiksäkerhetsverket att han innehar förbindelsen, om han vill ha sådan information som det har föreskrivits att inteckningshavaren i vissa situationer har rätt att få.

19 § (22.12.2009/1338)

Ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut i ett ärende som avses i denna lag får sökas genom besvär hos Helsingfors hovrätt.

Missnöjesanmälan ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket inom åtta dagar och besvärsskriften till samma myndighet inom trettio dagar från det att beslutet utfärdades, i annat fall tas besvären inte upp till prövning. Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål lämna in besvärsskriften samt protokollet i ärendet och övriga handlingar som hör till ärendet jämte verkets eget utlåtande till hovrätten.

20 §

I hovrättens utslag får ändring icke sökas, såframt icke högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § 2 punkten rättegångsbalken beviljar fullföljdstillstånd.

Hovrätten ska så snart som möjligt skicka en kopia av sitt beslut till Trafiksäkerhetsverket och samtidigt återsända de handlingar som hör till ärendet. (22.12.2009/1338)

I denna paragraf nämnda ärenden skall i hovrätten handläggas i brådskande ordning.

21 §

Om missnöjesanmälan, fullföljande av besvär samt avgörande av besvär skall anteckning göras i registret.

En anteckning som görs på detta sätt har samma verkan som om Trafiksäkerhetsverket på anmälan eller ansökan omedelbart hade gjort en anteckning i registret. (22.12.2009/1338)

22 §

Såframt i denna lag icke annorlunda stadgas, skall i fråga om verkan av inteckningsbeslut samt även i övrigt i tillämpliga delar gälla vad om inteckning i fartyg är stadgat.

2 mom. har upphävts genom L 8.6.2006/472. (8.6.2006/472)

23 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas av justitieministeriet.

24 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973 och genom densamma upphäves lagen den 24 november 1950 om inteckning i buss (574/50).

Ikraftträdelsestadganden:

7.1.1977/5:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

24.8.1984/635:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 190/83, Lagutsk. bet. 3/84, Stora utsk. bet. 59/84

30.12.1992/1583:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.Tidigare lag tillämpas alltjämt på de fordringar för vilka egendomen har utmätts innan denna lag träder i kraft samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka betalning ur den utmätta egendomen om fordran har uppkommit och egendomen utmätts för annan skuld innan denna lag träder i kraft.

RP 181/92, LaUB 13/92

20.2.2004/130:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

8.6.2006/472:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 13/2005, LaUB 5/2006, RSv 40/2006

22.12.2009/1338:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

30.12.2013/1156:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.