Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

6.11.1970/670

Lag om kommunala arbetskollektivavtal

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt riksdagsordningens 67 § föreskriver, stadgas:

1 §

Arbetskollektivavtal ingås på kommuns och kommunalförbunds vägnar av kommunala avtalsdelegationen, på vilken tillämpas vad i lagen om arbetskollektivavtal är stadgat om arbetsgivare eller registrerad arbetsgivarförening.

Angående kommunala avtalsdelegationens organisation och verksamhet stadgas särskilt genom lag.

Vad i denna lag är stadgat om kommunala avtalsdelegationen skall i landskapet Åland äga tillämpning på det organ som enligt vad därom i landskapslagstiftningen är stadgat äger företräda kommunerna vid ingående av kommunala tjänstekollektivavtal i landskapet. (3.1.1975/1)

1 a § (1.2.1991/205)

Om beslut, som gäller tillämpningen av ett arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön eller andra anställningsvillkor, enligt kollektivavtalet får prövas av kommunen eller kommunalförbundet, kan kommunfullmäktiges eller förbundsfullmäktiges beslutanderätt utan hinder av 11 § 2 mom. kommunallagen (953/76) genom instruktion eller annars genom beslut av kommunfullmäktige eller förbundsfullmäktige överföras på någon annan kommunal myndighet.

KommunalL 953/1976 har upphävts genom L 365/1995, se KommunalL 410/2015 91 §.

2 §

Kommunala avtalsdelegationen må bemyndiga kommun eller kommunalförbund att för egen räkning ingå kollektivavtal inom de gränser delegationen bestämmer.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

3.1.1975/1:
21.12.1979/940:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

1.2.1991/205:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1991.

Regeringens proposition 181/90, Lag- och ekonomiutsk. bet. 26/90, Stora utsk. bet. 161/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.