Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

29.5.1970/359

Förordning om avbrytande av havandeskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten och 15 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/70):

1 § (27.11.1992/1127)

Tillstånd till avbrytande av havandeskap skall sökas av kvinnan själv antingen hos en läkare eller hos rättsskyddscentralen för hälsovården om inte hon på grund av sinnesjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet är oförmögen att framställa en giltig begäran om åtgärden.

Ansökan ska vara gjord och det läkarutlåtande som hör till ansökan ska vara utfärdat på en blankett enligt fastställt formulär. (5.6.2008/394)

2 § (19.4.2001/348)

2 § har upphävts genom F 19.4.2001/348

3 § (5.6.2008/394)

Ansökan om tillstånd ska göras hos rättsskyddscentralen för hälsovården. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden.

Till ansökan fogas

1) vid behov ett utlåtande av en specialläkare i medicinsk genetik om sannolikheten för sjukdom hos barnet, om avbrytandet av havandeskapet grundar sig på 1 § 5 punkten i lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970),

2) ett utlåtande som grundar sig på läkarundersökning eller, om det är fråga om ett fall som avses i 6 § 3 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap, utlåtanden och beslut av de läkare som tidigare har fattat ett negativt beslut i saken, och

3) utredning om andra omständigheter som eventuellt inverkar på avgörandet.

4 § (19.4.2001/348)

Har till ansökan inte fogats den utredning som avses i 3 §, skall rättsskyddscentralen för hälsovården vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid lämna in utredningen.

Har till ansökan inte fogats skriftligt utlåtande av det väntade barnets far, skall rättsskyddscentralen för hälsovården, om den anser att det finns skäl därtill, bereda honom tillfälle att avge utlåtande i saken.

5 § (27.11.1992/1127)

Konstaterar rättsskyddscentralen för hälsovården att del i vissa delar av landet på grund av långa avstånd, läkar- eller sjukhusbrist eller av andra sådan orsak inte kan anses finnas ett tillräckligt antal läkare med behörighet att avge utlåtande, eller abortsjukhus, skall den bestämma att inom nämda områden tillstånd till avbrytande av havandeskap får sökas direkt hos rättsskyddscentralen tills den beslutar något annat.

Rättsskyddscentralen för hälsovården ska föra och regelbundet offentliggöra ett register över de abortsjukhus som den har godkänt samt över de områden som avses i 1 mom. Rättsskyddscentralen för hälsovården ska underrätta länsstyrelserna, abortsjukhusen och hälsovårdscentralerna om de läkare som rättsskyddscentralen enligt 8 § 1 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap och som rättsskyddscentralen särskilt har förordnat att tjänstgöra som läkare med behörighet att avge utlåtanden samt om de läkare som rättsskyddscentralen har fråntagit denna rätt. (5.6.2008/394)

6 §

I 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om avbrytande av havandeskap avsett tillståndsbeslut och i 2 punkten avsett beslut skall avfattas på fastställda blanketter.

I fall som avses i 3 § 1 mom. av ovan nämnda lag skall sökanden förete av vederbörande åklagare eller polismyndighet utfärdat intyg över att åtal väckts för brottet eller detta anmälts till åtal, eller av polismyndighet given, på polisundersökning baserad skriftlig utredning, med stöd av vilken brottet måste anses uppenbart.

7 §

På läkare med behörighet att avgiva utlåtande ankommer att giva den som begär abort i 4 § 1 mom. lagen om avbrytande av havandeskap avsedd upplysning.

Innan kvinna, vars havandeskap avbrutits, får lämna sjukhuset, skall hon på åtgärd av sjukhusets läkare vägledas beträffande barnbegränsning.

8 § (19.4.2001/348)

8 § har upphävts genom F 19.4.2001/348.

9 § (5.6.2008/394)

Abortsjukhuset eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska inom en månad efter det att havandeskapet har avbrutits sända en anmälan om åtgärden till forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Uppgifterna får också lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring.

I fråga om förvaring av handlingar som rör avbrytande av havandeskap gäller vad som föreskrivs om förvaring av journalhandlingar i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och med stöd av den.

10 § (19.4.2001/348)

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall på basis av de bestämmelser som avses i 15 § 2 mom. lagen om avbrytande av havandeskap, de anmälningar som den mottagit samt besvär och klagomål övervaka att läkare med behörighet att avge utlåtanden och ingreppsläkare har som mål en opartisk och enhetlig praxis. Om det finns särskilda skäl därtill, skall rättsskyddscentralen förvägra läkaren rätt att avge utlåtanden i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap eller återkalla hans eller hennes förordnande att tjänstgöra som läkare med behörighet att avge utlåtanden eller återkalla godkännande av ett sjukhus som abortsjukhus, eller vid behov vidta disciplinära åtgärder eller åtgärder för väckande av åtal.

11 § (19.4.2001/348)

11 § har upphävts genom F 19.4.2001/348.

12 § (27.11.1992/1127)

Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar den upplysningsverksamhet som gäller allmän handledning i födelsekontroll och som utgör en förebyggande åtgärd mot aborter och särskilt en åtgärd för minskande av olagliga aborter. I detta sammanhang skall social- och hälsoslyrelsen särskilt se till att medborgarna genom publikations- och annan informationsverksamhet får upplysning om hur havandeskap kan förhindras.

2 mom. har upphävts genom F 5.6.2008/394. (5.6.2008/394)

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1991/321:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

27.11.1992/1127:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat samt de blanketter som social- och hälsostyrelsen har fastställt med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

5.12.1996/1008:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

19.4.2001/348:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

5.6.2008/394:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.