Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

7.11.1969/668

Förordning om pension för företagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69):

1 §

Försäkring enligt lagen om pension för företagare skall bestämmas att gälla all i sagda lag avsedd, av företagare bedriven verksamhet, dock icke verksamhet, som bedrivits innan försäkringen upptogs, försåvitt på den grundat pensionsskydd anordnats enligt nämnda lag.

2 § (9.8.2002/649)

2 § har upphävts genom L 9.8.2002/649.

3 § (9.8.2002/649)

3 § har upphävts genom L 9.8.2002/649.

3 a § (9.8.2002/649)

3 a § har upphävts genom L 9.8.2002/649.

4 § (9.8.2002/649)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/649.

5 § (30.12.2004/1423)

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår även den nästsista dagen i februari månad anses som den 30 dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i månaden divideras med trettio.

Under den tid då företagaren har erhållit sådan heleffektiv invalidpension som beräknats enligt de bestämmelser som varit i kraft före 2005 intjänas pension från dagen för pensionsfallet till den dag då pensionen upphör av den pensionsgrundande arbetsinkomst som har legat till grund för pensionstillväxten för den återstående tid som ingår i pensionen.

6 § (30.12.2004/1423)

Arbetsinkomsten för en företagare som avses i 7 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för företagare fastställs av pensionsanstalten som årsarbetsinkomst.

Det vägda medeltal av arbetsinkomsterna under ett kalenderår som avses i 7 a § i lagen om pension för företagare fås genom att den arbetsinkomst som fastställts för varje tidsperiod multipliceras med antalet dagar som ingår i samma tidsperiod och genom att det sammanlagda beloppet av inkomster som på detta sätt har erhållits under olika tidsperioder divideras med 360.

För det kalenderår då företagaren fyller 53 eller 63 år anses sådan arbetsinkomst som erhållits före ingången av den kalendermånad som följer efter den månad då företagaren uppnår sagda ålder vara en lika stor andel av den totala arbetsinkomsten under kalenderåret som antalet månader med förvärvsinkomst till utgången av den månad då företagaren uppnår sagda ålder är av antalet månader med förvärvsinkomst under året i fråga. I detta fall anses som månad med förvärvsinkomster vara en kalendermånad under vilken den försäkring som anges i lagen om pension för företagare gäller.

Den sänkning av arbetsinkomsten som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om pension för företagare fås genom att den totala arbetsinkomsten för varje kalenderår multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod mottagna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

7 § (30.12.2004/1423)

Om ålderspension enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) beviljas vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension enligt lagen om pension för arbetstagare som tjänats in efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även företagare som omfattas av 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om pension för företagare (638/2003) vars i ikraftträdandebestämmelsen avsedda företagarverksamhet upphör tidigast fyra månader innan företagaren uppnår en i ikraftträdandebestämmelsen avsedd pensionsålder som är lägre än 62 år.

8 § (30.12.2003/1341)

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

9 § (30.12.2003/1341)

9 § har upphävts genom F 30.12.2003/1341.

10 § (30.12.2003/1341)

10 § har upphävts genom F 30.12.2003/1341.

11 § (30.12.2003/1341)

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a–12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

12 §

Försäkringspremier må icke uppbäras på den del av pension, som skall erläggas till sjukförsäkringsfonden. På annan del av pension må i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den utgående pensionen. Denna begränsning gäller dock icke pension som erlägges i ett för allt.

Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivbara och ännu icke erlagda försäkringspremien.

12 a § (9.8.2002/649)

12 a § har upphävts genom L 9.8.2002/649.

13 § (11.9.1992/874)

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt pensionstagarens val på konto som han uppgivit.

14 §

14 § har upphävts genom F 14.4.1978/279.

15 §

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar. (15.6.1990/545)

16 §

Pensionsanstalt skall tillställa pensionsskyddscentralen i 16 § förordningen om pension för arbetstagare avsedda uppgifter. Även i övrigt tillämpas på pensionsanstalt vad i sagda paragraf stadgas.

17 § (30.12.1993/1660)

Angående pensionsanstalts deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 17 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare.

17 a § (8.12.2005/1002)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av det i 10 § 2 mom. lagen om pension för företagare avsedda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Därtill justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december senast den 15 november samma år. För de åtgärder som avses ovan skall Pensionsskyddscentralen senast den 20 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa ministeriet en sådan utredning som ministeriet bestämt.

Förskottet på statsandelen betalas till Pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att förskottsraten står till Pensionsskyddscentralens förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår, att det som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 20 oktober varje år det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår. För detta skall Pensionsskyddscentralen tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet senast den 30 september som närmast föregår fastställandet.

Om beloppet av det förskott på statsandelen som betalats till Pensionsskyddscentralen är större än det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår skall Pensionsskyddscentralen betala skillnaden mellan dem till staten den andra bankdagen i december som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Om det betalda förskottet är mindre än det slutliga belopp som fastställts för statsandelen skall skillnaden betalas till Pensionsskyddscentralen den sista bankdagen i november som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på Pensionsskyddscentralens framställning de grunder, enligt vilka Pensionsskyddscentralen mellan pensionsanstalterna fördelar den av staten betalda andelen för bekostande av pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för företagare.

18 § (25.8.2005/685)

18 § har upphävts genom F 25.8.2005/685.

19 §

Den i 16 § lagen om pension för företagare avsedda delegationen tillsättes av pensionsskyddscentralen för tre kalenderår i sänder. Till delegationen hör jämte ordföranden och viceordföranden, vilka utses av pensionsskyddscentralen, minst tio medlemmar, som företräder i sagda paragraf avsedda företagarorganisationer, och minst två medlemmar, som företräder pensionsanstalterna. För envar medlem utom ordföranden och viceordföranden skall utses personlig suppleant. För utnämnandet av de medlemmar, som företräder företagarorganisationerna, och deras suppleanter bör pensionsskyddscentralen bereda de mest representativa företagarorganisationerna i olika branscher tillfälle att framlägga förslag till representanter för dem. Avgår medlem eller hans suppleant från sitt uppdrag före mandattidens utgång, skall i hans ställe utses ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen sammanträder på ordförandens eller vid förfall för denne, på viceordförandens kallelse. Angående ärendenas handläggning gäller i tillämpliga delar vad om pensionsskyddscentralens representantskaps sammanträde är stadgat.

20 §

Är pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

Formulären för i denna förordning avsedda blanketter uppgöres av pensionsskyddscentralen.

20 a § (14.4.1978/279)

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i original, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1972/942:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

27.1.1978/88:

Denna förordning tillämpas första gången vid fastställandet av fördelningsgrunderna för statsandelen och förskottet för år 1978. Förskottet för nämnda år skall likväl undantagsvis fastställas senast den 15 juni samma år och från och med september 1978 månatligen erläggas i fyra lika stora rater.

14.4.1978/279:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978.

31.1.1985/109:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

15.11.1985/874:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1134:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

13.3.1987/304:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

15.6.1990/545:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 och den tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

12.4.1991/658:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

11.9.1992/874:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

30.12.1993/1660:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

18.12.1995/1508:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

28.11.1997/1061:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

5.12.1997/1087:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

9.8.2002/649:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 februari 2002 om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare (150/2002) samt 2, 3, 3 a, 4 och 12 a § förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969), av dessa lagrum 3 a och 4 § sådana de lyder i förordning 1508/1995 och 12 a § sådan den lyder i nämnda förordning 1508/1995 samt i förordningarna 942/1972, 545/1990 och 1660/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2003/1341:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2004/1423:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den i kraft varande 7 § i förordningen om pension för företagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Utan hinder av vad som anges i 6 § 4 mom. i denna förordning sker den sänkning av arbetsinkomsten som hänför sig till tiden före förordningens ikraftträdande innan denna förordning träder i kraft i enlighet med 6 § 3 mom. i förordningen om pension för företagare.

25.8.2005/685:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

8.12.2005/1002:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas första gången på ansvarsfördelningen mellan pensionsanstalterna och statsandelen 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.