Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

4.7.1969/449

Familjepensionsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 19 § familjepensionslagen den 17 januari 1969 (38/69):

1 § (3.12.1982/888)

Angående ansökan om familjepension, sökandes skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt pensionstagarens anmälningsskyldighet gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat.

En person som är bosatt utomlands skall i samband med en ansökan om pension eller någon annan förmån tillställa Folkpensionsanstalten ämbetsbetyg eller motsvarande utredning. (22.8.2002/756)

2 § (20.12.1996/1219)

I ansökan som gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall utredas förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. I ansökan som gäller barnpensionens kompletteringsbelopp bör de uppgifter som behövs för uträkningen av kompletteringsbeloppet framläggas. Barnpensionens kompletteringsbelopp kan justeras utan ansökan sedan pensionstagaren har beretts tillfälle att bli hörd i ärendet.

En efterlevande make som åtnjuter efterlevandepension skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ingående av äktenskap. En mottagare av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall dessutom anmäla ändringar som skett i fråga om den ekonomiska ställningen.

Den efterlevande maken eller någon annan person som vårdar barnet skall hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ett barn, som åtnjuter barnpension, har getts som adoptivbarn eller om vårdnaden av ett sådant barn har övergått till en annan person. Barnet eller dess vårdnadshavare skall även göra en anmälan då studier eller yrkesutbildning, som avses i 8 § 1 mom. eller 20 § 1 mom. familjepensionslagen, upphör. Barnet eller dess vårdnadshavare skall dessutom anmäla de ändringar som inverkar på barnpensionens kompletteringsbelopp.

3 §

Angående utbetalning av familjepensionerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om utbetalning av pension i 6 kap. folkpensionsförordningen. (15.6.1990/539)

2 mom. har upphävts genom L 1376/1999. (30.12.1999/1376)

3 a § (20.12.1996/1219)

3 a § har upphävts genom L 1219/1996.

4 § (9.8.2002/683)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/683.

5 § (9.8.2002/683)

5 § har upphävts genom L 9.8.2002/683

6 § (27.7.1979/640)

Vad i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen är stadgat skall äga motsvarande tillämpning på kostnaderna för förmåner i enlighet med familjepensionslagen.

7 § (15.6.1990/539)

7 § har upphävts genom F 539/1990.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1969.

Ikraftträdelsestadganden:

27.7.1979/640:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

3.12.1982/888:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

15.6.1990/539:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

20.12.1996/1219:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1999/1376:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

9.8.2002/683:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/1969) 4 och 5 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 539/1990.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

22.8.2002/756:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.