Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

10.1.1969/10

Partilag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.5.2020/332)
Parti och partiregistret

Med parti avses i denna lag en registrerad förening som är införd i partiregistret. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig för partiregistret.

2 § (15.6.2012/372)
Registrering av parti

Som parti registreras på skriftlig ansökan en förening

1) som väsentligen fullföljer ett politiskt syfte,

2) som har minst 5 000 vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval röstberättigade anhängare,

3) vars stadgar säkerställer att demokratiska principer iakttas vid föreningens beslutsfattande och i dess verksamhet, och

4) som har ett allmänt program som uppgjorts för att förverkliga det ändamål som anges i föreningens stadgar och av vilket principerna och målen för föreningens politiska verksamhet framgår.

En annan förenings medlems-, lokal-, parallell- eller stödförening får inte registreras som parti.

Registreringen av ett parti sker avgiftsfritt.

3 § (15.6.2012/372)
Registreringsansökan

En registreringsansökan ska åtföljas av

1) ett utdrag ur föreningsregistret,

2) en officiellt styrkt kopia av gällande stadgar,

3) det allmänna programmet, och

4) en förteckning över partiets anhängare, uppgjord på kort, för vilka ett formulär har fastställts av justitieministeriet.

Förteckningskortet ska uppta

1) anhängarens personuppgifter,

2) anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval,

3) datering, som inte får vara äldre än ett år, och

4) anhängarens egenhändiga underskrift.

4 §
Partiets namn (16.7.2010/683)

Till registrerat partis namn fogas beteckningen "r.p." såsom förkortning av orden "rekisteröity puolue", "registrerat parti".

I anslutning till partiets namn användas icke de beteckningar som angiva att förening är registrerad.

5 §
Anmälan om ändring av partiets stadgar (16.7.2010/683)

Parti skall till justitieministeriet anmäla ändring i stadgarna och i det allmänna programmet. Stadgeändring är gällande först då den antecknats i partiregistret.

Ändring av partis stadgar skall antecknas i partiregistret, såvida stadgarna även efter ändringen motsvara i denna lag stadgade förutsättningar.

6 § (30.12.2015/1688)
Avförande av ett parti ur registret

Ett parti som inte har fått någon av sina kandidater invald och som inte heller fått minst två procent av rösterna i hela landet i senaste eller närmast föregående riksdagsval, avförs ur registret. Ett parti avförs också ur registret om partiet har upphört att vara en registrerad förening.

Ett parti kan avföras ur registret också på egen ansökan.

7 §
Beslutets verkställbarhet (16.7.2010/683)

Beslut av justitieministeriet i ärende angående införande i eller avförande ur partiregistret skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse tills besvären avgjorts.

7 a § (16.7.2010/680)
En styrelsemedlems boningsort (16.7.2010/683)

Endast personer som är bosatta i Finland får vara medlemmar av en partistyrelse.

8 § (16.7.2010/683)
Bidrag till partier och partiföreningar

Ett parti och en partiförening får ta emot bidrag enligt vad som föreskrivs nedan. Med partiförening avses i denna lag en förening som enligt stadgarna för partiet eller en av dess medlemsföreningar hör till partiet eller medlemsföreningen.

Som bidrag till partiet eller partiföreningen räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer. Som bidrag betraktas dock inte

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster,

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till partiets eller partiföreningens sedvanliga organisationsverksamhet eller förmögenhetsförvaltning,

3) prestationer som partiet och dess partiföreningar fått av varandra,

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som partiet eller partiföreningen bedriver på den allmänna marknaden och på marknadsvillkor,

5) inkomster från placeringsverksamhet som partiet eller partiföreningen bedriver,

6) statsunderstöd enligt 9 § eller annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten eller en kommuns budget.

Som bidrag för partiets eller partiföreningens valkampanj räknas bidrag som fåtts under kampanjperioden. Som kampanjperiod betraktas i denna lag en tidsperiod som börjar sex månader före och slutar två veckor efter valdagen.

8 a § (16.7.2010/683)
Bidrag till partinära sammanslutningar

Med partinära sammanslutning avses i denna lag en sådan sammanslutning eller stiftelse samt en sådan till en sammanslutning eller stiftelse knuten fond som partiet med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till statens revisionsverk som en partinära sammanslutning.

Som bidrag till en partinära sammanslutning räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer. Som bidrag betraktas dock inte

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster,

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till den partinära sammanslutningens sedvanliga basverksamhet eller förmögenhetsförvaltning,

3) prestationer som samma partis partinära sammanslutningar har fått av varandra,

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som den partinära sammanslutningen bedriver på den allmänna marknaden och på marknadsvillkor,

5) inkomster från placeringsverksamhet som den partinära sammanslutningen bedriver,

6) till den partinära sammanslutningen riktat understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten eller en kommuns budget.

8 b § (16.7.2010/683)
Begränsningar i fråga om bidrag

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas. Detta gäller dock inte bidrag som erhållits genom sedvanligt insamlingsarbete.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte från en och samma givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro per kalenderår. Detta gäller dock inte bidrag till partiet eller en partiförening från en partinära sammanslutning och inte heller bidrag som getts genom testamente.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får ta emot utländska bidrag bara från enskilda personer och från sådana internationella sammanslutningar och stiftelser som företräder partiets ideologiska hållning.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från staten, kommuner, samkommuner, statliga eller kommunala affärsverk, offentligrättsliga föreningar, inrättningar eller stiftelser eller från bolag som staten eller en kommun har bestämmande inflytande i på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997). Detta gäller dock inte användning av lokaler och sedvanlig gästfrihet.

Ett parti och en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen. Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam som personen betalat för är mindre än 1 500 euro.

8 c § (16.7.2010/683)
Aktuell redovisning

En redovisning av det bidragsbelopp som ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning har fått och uppgift om givarens namn ska lämnas till statens revisionsverk, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår (aktuell redovisning). Redovisningen ska kompletteras alltid när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har getts i form av nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats överstiger det ovan nämnda beloppet. Bidraget ska redovisas till bruttobelopp. Bidrag som inte har lämnats i pengar ska värderas och redovisas i pengar.

Partiet ska se till att redovisningen görs. Redovisningen ska lämnas in elektroniskt senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om redovisningen.

9 § (30.12.2015/1688)
Statsunderstöd

Inom ramen för statsbudgeten kan ett parti som är företrätt i riksdagen beviljas understöd för sin i stadgarna och i det allmänna programmet angivna offentliga verksamhet. Understödet ska fördelas mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de fått vid senaste riksdagsval. En del av understödet till ett parti kan anvisas för stödjande av någon annan förenings verksamhet.

Berättigat till understöd är också ett annat parti än de som åsyftas i 1 mom., om en eller flera riksdagsledamöter som vid senaste riksdagsval valdes in från en gemensam lista eller en valmansförenings lista har meddelat riksdagens talman att de vill företräda partiet i fråga och detta fortsätter den politiska verksamhet som påbörjades av den väljargruppering som lämnade in den gemensamma listan eller bildade valmansföreningen. En förutsättning är dock att partiet inte har införts i partiregistret före den i vallagen (714/1998) angivna dag då justitieministeriet för nämnda val senast ska meddela valkretsnämnderna vilka partier som är införda i partiregistret. När understödet delas ut ska de fördelningsgrunder som nämns i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

Rätt till understöd har utöver de partier som avses i 1 och 2 mom. även partier som vid senaste riksdagsval fått minst två procent av rösterna i hela landet. Understödet till ett sådant parti uppgår till en tredjedel av det som beviljas ett i 1 mom. avsett parti för ett riksdagsmandat.

Statsrådet beviljar understöd på ansökan. Understödet betalas ut av statsrådets kansli.

På beviljande, utbetalning, användning och tillsyn av understödet ska i övrigt utöver denna lag tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

9 a § (16.7.2010/683)
Bokföring

I fråga om bokföringsskyldigheten, bokslutet och verksamhetsberättelsen för ett parti och för en förening som avses i understödsbeslutet gäller vad som föreskrivs i bokföringslagen. De ska i samband med bokslutet dessutom lägga fram redovisning för användningen av det understöd som avses i 9 § samt uppgifterna i aktuella redovisningar liksom också redovisning för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen enligt vad som föreskrivs i 9 b §.

En sammanslutning eller stiftelse som av ett parti anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond anmälts vara en partinära sammanslutning ska, utöver de uppgifter som krävs i bokföringslagen, lägga fram en specifikation av bidragen till den partinära sammanslutningen. Specifikationen ska innehålla uppgifter om det totala bidraget samt uppgifter om bidraget grupperade enligt bidrag från enskilda personer, företag och andra givare.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av redovisning och framläggandet av uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 b § (16.7.2010/683)
Uppgifter som ska redovisas om kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet ska specificera sina under kampanjperioden uppkomna kostnader för valkampanjen och kampanjfinansieringen separat för varje allmänt val enligt följande:

1) de totala kostnaderna för valkampanjen och specificerade enligt kostnaderna för valreklam i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, radio, television, datanät och andra medier och för utomhusreklam, valtidningar, broschyrer och andra tryckalster, reklamplanering och valmöten, understöd avsedda för valkampanjen, kostnaderna för att anställa personal och skaffa lokaler för kampanjen samt övriga kostnader,

2) den totala valkampanjfinansieringen och finansieringen specificerad enligt lån som tagits upp, understöd enligt 9 § och annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, på statsbudgeten eller på en kommuns budget, bidrag för valkampanjen och övriga finansieringskällor; bidragen för valkampanjen ska grupperas enligt bidrag från enskilda personer, företag och andra givare.

Varje enskilt bidrag som tagits emot under kampanjperioden och dess givare ska redovisas separat, om bidragets värde är minst 1 500 euro. Flera prestationer från en och samma givare under kampanjperioden ska räknas ihop och redovisas som ett enda bidrag. Bidraget ska redovisas till bruttobelopp. Bidrag som inte har lämnats i pengar ska värderas och redovisas i pengar. Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 euro.

Om bidraget innehåller bidrag till ett belopp av minst 1 500 euro som förmedlas från en tredje part, ska mottagaren redovisa även uppgifter om vem som lämnat det förmedlade bidraget.

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet får före valdagen till statens revisionsverk lämna in en förhandsredovisning med en plan för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska specificeras.

9 c § (16.7.2010/683)
Revision

Ett parti som får statsunderstöd enligt 9 § och en i understödsbeslutet avsedd förening, en sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska ha en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska revisionssammanslutningen meddela den som revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen. (18.9.2015/1196)

Revisorn för ett parti som får understöd och för en i understödsbeslutet avsedd annan förening ska i revisionsberättelsen, utöver det som föreskrivs i revisionslagen, uttala sig om

1) huruvida statsunderstödet har använts och rapporterna om dess användning har utarbetats enligt bestämmelserna i denna lag och villkoren i understödsbeslutet,

2) huruvida bestämmelserna i denna lag om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget samt om redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen har iakttagits.

Revisorn för en partinära sammanslutning och för en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond är en partinära sammanslutning ska, utöver det som föreskrivs i revisionslagen, uttala sig om huruvida bestämmelserna i denna lag om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget har iakttagits i den partinära sammanslutningens verksamhet.

9 d § (30.12.2015/1688)
Inlämnande av bokslutshandlingar

Ett parti ska till statens revisionsverk lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda föreningars revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansbok samt de redovisningar och uppgifter som anges i 9 a § 1 mom. Föreningar som avses i understödsbeslutet ska för ändamålet lämna in motsvarande handlingar och uppgifter till det berörda partiet. Handlingar och uppgifter som gäller partiet ska lämnas in inom tre månader från det att partiets bokslut har fastställts. Handlingar och uppgifter som gäller föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämnas in inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts.

En sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning ska inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts till statens revisionsverk lämna in sin revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansbok samt en specifikation som avses i 9 a § 2 mom. och ett utlåtande som avses i 9 c § 3 mom. En sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna in motsvarande handlingar inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om inlämnandet av handlingar och uppgifter.

9 e § (30.12.2015/1688)
Tillsyn

Statens revisionsverk ska övervaka användningen av det understöd som avses i 9 § samt att ett parti, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekt) i sin verksamhet iakttar denna lags bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.

Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen enligt en helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär enligt vad som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Bestämmelser om den tillsyn som statens revisionsverk utövar finns i övrigt i lagen om statens revisionsverk.

Statens revisionsverk ska årligen lämna riksdagen en berättelse om sin tillsyn över att denna lag iakttas.

Justitieministeriet ska övervaka iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

9 f § (16.7.2010/683)
Redovisningsregistret och tillgången till uppgifter

I registret över redovisning av partifinansiering ska de uppgifter registreras som ingår i redovisningar enligt 8 c §, i specifikationer enligt 9 a § 2 mom. och 9 b § och i handlingar enligt 9 d § 1 mom. Statens revisionsverk är personuppgiftsansvarig för registret. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att ur registret få kopior samt uppgifter genom ett allmänt datanät. (8.5.2020/332)

Arkivlagen (831/1994) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehåller i övrigt bestämmelser om förvaring av de aktuella redovisningarna och förhandsredovisningarna och lagring av övriga uppgifter i redovisningsregistret samt om tillgången till handlingarna och uppgifterna.

10 § (16.7.2010/683)
Krav på opartiskhet

Statliga och kommunala myndigheter och myndigheter i samkommuner samt sammanslutningar och inrättningar som staten, en kommun eller en samkommun har bestämmande inflytande i ska behandla alla partier lika och enligt enahanda grunder.

När Rundradion Ab tillämpar 1 mom. på sina valprogram kan bolaget även beakta programmässiga synpunkter.

11 § (30.12.2015/1688)
Återkrav

Statens revisionsverk kan bestämma att utbetalningen av understöd som avses i 9 § ska upphöra och att understöd eller en del av det som redan betalats ut ska återkrävas enligt vad som i statsunderstödslagen bestäms om återkrav. Det kan dock bestämmas att utbetalningen ska upphöra eller att understöd som redan betalats ut ska återkrävas helt eller delvis också i fråga om ett parti som väsentligen försummar en skyldighet som det har enligt denna lag. Om den försumlige är någon annan förening som avses i understödsbeslutet, får upphörandet med utbetalning av understöd eller återkravet gälla bara den del av understödet som anvisats den föreningen.

12 § (16.7.2010/683)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse (16.7.2010/683)

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1969.

Vid lagens ikraftträdande införas i partiregistret å tjänstens vägnar Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y., Keskustapuolue r.y., Suomen Kansan Demokraattinen Liitto – Demokratiska Förbundet för Finlands Folk r.y., Kansallinen Kokoomus r.y., Svenska folkpartiet i Finland r.f., Liberaalinen Kansanpuolue r.y., Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto r.y., Suomen Maaseudun Puolue r.y. och Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.y., men sagda partier skola inom tre månader från lagens ikraftträdande tillställa justitieministeriet ovan i 3 § 1 mom. 1–3 punkterna avsedda utredningar, vid äventyr att de eljest avföras från registret.

Försåvitt några av de i partiregistret antecknade partierna stå i ovan i 2 § 2 mom. avsedd relation till varandra, anses de vid tillämpningen av denna lags stadganden angående partier såsom ett enda parti.

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.1973/1:

Denna lag träder i kraft den 8 januari 1973.

31.12.1986/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom denna lag upphävs 4 § förordningen den 19 januari 1973 om understöd för partiverksamhet (27/73).

Vad som i 8 § 1 mom. stadgas om revisorer tillämpas efter lagens ikraftträdande på val av revisorer. De av justitieministeriet med stöd av 9 a § 2 mom. utsedda granskarnas rätt att verkställa granskningar och göra utredningar gäller partiernas räkenskapsföring och medelsförvaltning efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 69/86, Grundlagsutsk. bet. 30/86, Stora utsk. bet. 134/86

24.11.1989/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 158/89, Grunglagutsk. bet. 6/89, Stora utsk. bet. 140/89

20.7.1992/653:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 57/92, GrUB 6/92

16.7.2010/680:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 267/2009, LaUB 8/2010, RSv 73/2010

16.7.2010/683:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010. Lagens 8 c och 9 a §, 9 b § 4 mom. och 9 c § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2011.

RP 6/2010, GrUB 3/2010, RSv 100/2010

15.6.2012/372:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2012.

RP 22/2012, GrUB 4/2012, RSv 36/2012

18.9.2015/1196:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1688:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På tillsynen över användningen av partiernas statsunderstöd i fråga om år 2015 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 73/2015, GrUB 9/2015, RSv 78/2015

8.5.2020/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020, LaUB 2/2020, RSv 24/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.