Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.12.1967/659

Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §

För uppfyllande av förpliktelser, vilka härröra sig av Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och vilka grunda sig på säkerhetsrådets bindande beslut, må för Finlands del ifråga om åtgärder av ekonomisk natur samt åtgärder, som gälla meddelelsemedel och komunikationer, föreskrifter utfärdas genom förordning.

2 §

Med stöd av denna lag givna förordningar skola ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som omedelbart skall bringa dem till riksdagens kännedom eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammankommit, och de skola upphävas om riksdagen så besluter.

2 a § (24.7.1997/705)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av de förordningar som med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antagits om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med tredjeländer eller om restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som inte är stater utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. (24.4.2015/504)

Ikraftträdandet av de i 1 mom. avsedda förordningarna och uppgifter om de straffbestämmelser som gäller brott mot dem skall kungöras i Finlands författningssamling genom ett meddelande av utrikesministeriet. (25.2.2000/191)

2 b § (24.4.2015/504)

Utöver vad som föreskrivs i de i 2 a § 1 mom. avsedda förordningar som antagits med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt verkställs frysning av tillgångar som tillhör i förordningarnas bilagor nämnda fysiska eller juridiska personer av utmätningsmannen på utrikesministeriets ansökan med iakttagande av 8 kap. 5–10 och 12–15 § i utsökningsbalken (705/2007). För de kostnader som frysningen av tillgångarna och förvaringen och förvaltningen av de frysta tillgångarna orsakar svarar den som är föremål för beslutet.

En förordning om frysning av tillgångar eller upphävande av frysning verkställs oberoende av ändringssökande.

Rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) ska trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ meddela utmätningsmannen sådana i 3 kap. 66 § i utsökningsbalken avsedda uppgifter som de har om fysiska eller juridiska personer som avses i 1 mom. i denna paragraf. Bestämmelser om skyldigheten för utomstående och myndigheter att lämna ut uppgifter till utmätningsmannen finns i 3 kap. 64–68 § i utsökningsbalken. (1.6.2018/408)

För skötseln av uppgifter som åläggs nationella behöriga myndigheter i de i 2 a § 1 mom. avsedda förordningar som antagits med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i rådets beslut om restriktiva åtgärder som antagits med stöd av artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen eller i resolutioner om sanktioner av Förenta nationernas säkerhetsråd ansvarar i Finland utrikesministeriet, om inte uppgifterna hör till någon annan myndighets behörighet.

3 §

Förbindelse eller avtal, som ingåtts i strid med stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter eller som avser kringgående av dem, må icke uppfyllas.

Står förbindelse eller avtal, som ingåtts före med stöd av denna lag given förordnings ikraftträdande, i strid med föreskrifter som utfärdats i förordningen eller grunda sig på densamma, skall dess uppfyllande omedelbart avbrytas.

4 § (24.4.2015/504)

Bestämmelser om straff för brott eller försök till brott mot en regleringsföreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag samt för brott eller försök till brott mot de förordningar som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och har antagits med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns i 46 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

5 §

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

2 mom. har upphävts genom L 24.7.1997/705. (24.7.1997/705)

Ikraftträdelsestadganden:

24.7.1997/705:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

RP 262/1996, UtUB 12/1997, RSv 105/1997

25.2.2000/191:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 174/1999, GrUB 1/2000, RSv 7/2000

16.5.2002/364:

Denna lag träder i kraft den 22 maj 2002.

RP 13/2002, UtUB 15/2002, RSv 50/2002

24.4.2015/504:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014, FvUB 44/2014, RSv 280/2014

1.6.2018/408:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018.

RP 38/2018, EkUB 4/2018, RSv 34/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.