Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

29.12.1967/625

Lag om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (24.4.2015/476)

För en olycka som inträffat eller en yrkessjukdom som ådragits i samband med bistånd till en polisman, gränsbevakningsman, tullman, tjänsteman i fångvårdsuppgifter eller fångförare betalas ersättning av statens medel enligt samma grunder som gäller för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).

Ersättning ska sökas hos Statskontoret inom ett år från den dag då skadan uppkom eller sjukdomen eller yrkessjukdomen bröt ut. Om den berörda personen har avlidit till följd av skadan eller sjukdomen eller yrkessjukdomen ska ersättning sökas inom ett år från dödsdagen.

På behandlingen av och sökande av ändring i ersättningsärenden tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

2 §

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag må utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

24.4.2015/476:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.