Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

15.12.1967/551

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Uppfinning, som är av betydelse huvudsakligen för landets försvar och vars hemlighållande är av vikt för försvaret, må med stöd av denna lag, så snart patent på uppfinningen blivit sökt, medelst beslut av statsrådet exproprieras för staten.

För en uppfinning som exproprieras för staten enligt 1 mom. ska till innehavaren av uppfinningen betalas en skälig ersättning av statens medel. Om man inte kan komma överens om ersättningen, får innehavaren av uppfinningen föra särskild talan om detta i marknadsdomstolen. Härvid tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i patentärenden. (31.1.2013/104)

Vad som i denna lag stadgas om patent eller patentansökan gäller i tillämpliga delar också nyttighetsmodellrätt och ansökan om nyttighetsmodellrätt. Härvid skall i stället för 21 och 22 §§ patentlagen tillämpas 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt. (8.12.1995/1397)

2 §

Är det uppenbart, att uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, må i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare ej söka eller berättiga annan att söka patent på uppfinningen i utlandet, innan patent på denna sökts i Finland och innan sex månader förflutit från den dag, då patentansökan här i landet gjordes.

Är det uppenbart att en uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skall en i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare inge en sådan europeisk patentansökan som avses i den europeiska patentkonventionen (FördrS 8/96) eller en internationell ansökan enligt 3 kap. patentlagen till patentmyndigheten i Finland. (22.12.1995/1697)

3 §

Av försvarsministeriet förordnad person äger rätt att hos patent- och registerstyrelsen taga del av gjorda patentansökningar.

Finnes uppfinning vara av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skola på yrkande av försvarsministeriet 21 och 22 §§ patentlagen ej tillämpas.

Har statsrådet icke inom sex månader från det ansökan gjordes beslutat om expropriation av uppfinningen för staten, fortgår behandlingen av ansökningen i vanlig ordning.

Beträffande europeisk patentansökan och internationell patentansökan är den i 3 mom. föreskrivna tidsfristen dock

1) tre månader från den dag ansökan har ingivits till patentmyndigheten om det är fråga om europeisk patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tretton månader från den dag då prioritet begärs, och

2) tre månader från det internationell ansökan har ingivits om det är fråga om internationell patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tolv månader och tio dagar från den dag då prioritet begärs.

(22.12.1995/1697)
4 §

Ärenden som angå i denna lag avsedda uppfinningar skola av alla myndigheter handläggas hemligt.

Har ansökan om patent på i 1 § avsedd uppfinning gjorts av förvarsministeriet eller av vederbörande organ inom försvarsmakten, skall ansökningen, där ministeriet så yrkar, jämte det den hemlighålles, även utelämnas ur det offentliga diariet.

5 §

På en uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggörande av uppfinningen i 20–22, 24 och 25 §§ patentlagen, om förutsättningar för meddelande av patent i övrigt föreligger. (21.3.1997/245)

På yrkande av försvarsministeriet antecknas patent som avses i 1 mom. icke i det offentliga patentregistret.

6 §

Angående försvarsmaktens rätt till uppfinningar gjorda av personer i dess tjänst gäller vad om arbetsgivares rätt är särskilt stadgat.

7 §

Den som vunnit kännedom om uppfinning som avses i denna lag, må ej utnyttja uppfinningen eller yppa vad han sålunda erfarit.

8 § (21.4.1995/599)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 och 7 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

9 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/599:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.12.1995/1397:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 47/95, EkUB 14/95, RSv 46/95

22.12.1995/1697:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 161/95, EkUB 29/95, RSv 170/95

21.3.1997/245:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentansökan som godkänts för utläggning innan denna lag träder i kraft handläggs och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

RP 254/1996, EkUB 1/1997, RSv 6/1997

31.1.2013/104:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Ett tvistemål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.