Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

8.12.1967/533

Lag om erläggande av vissa skadestånd för olycksfall i ett för allt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Livräntetagare, som åtnjuter livränta med stöd av olika lagar om arbetares olycksfallsförsäkring och enligt i dem stadgade grunder, äger rätt, därest hans invaliditetsgrad är mindre än 30 procent och olycksfallet inträffat före år 1949, att utbyta sin livränta till ersättning i ett för allt i enlighet med vad nedan stadgas.

2 §

Ovan i 1 § avsedd ersättning i ett för allt beräknas så, att:

1) den oavkortade årsarbetesförtjänst, som utgör grund för livräntan, multipliceras med den koefficient, som tabellen i 2 § 2 mom. lagen den 7 november 1958 om höjning av skadestånden för olycksfall (441/58) utvisar;

2) den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten multipliceras, beroende på invaliditetsgraden, med den koefficient nedanstående tabell utvisar:

Invaliditetsgrad % Koefficient
10–14 0.02
15–19 0.03
20–24 0.04
25–29 0.05

3) till det sålunda erhållna beloppet lägges livräntans årliga belopp, förhöjt med en tiondedel; samt

4) det kapitalvärde bestämmes, som motsvarar den sålunda erhållna kalkylerade årliga ersättningen.

3 §

Har ovan i 1 § avsedd livräntetagare före denna lags ikraftträdande, men efter år 1958, utbytt sin livränta mot motsvarande kapital, har han rätt att därutöver erhålla skillnaden mellan den enligt denna lag utgående ersättningen i ett för allt och det kapital han tidigare erhållit.

4 §

Har det oavkortade beloppet av den årsarbetsförtjänst, som utgjort grunden för fastställande av livränta åt skadad, eller graden av hans arbetsoförmåga icke fastställts i det beslut, medelst vilket livränta beviljats, skola de vid beräkningen av ersättning i ett för allt fastställas av försäkringsanstalten, varvid stadgandena i den vid tiden för olycksfallet gällande lagen skola tillämpas.

Ändring i försäkringsanstalts beslut i ärende, som avses i 1 mom., må sökas hos försäkringsdomstolen medelst besvär i den ordning lagen om olycksfallsförsäkring stadgar angående sökande av ändring i försäkringsanstalts beslut i motsvarande ärenden.

5 §

Ersättningar i enlighet med denna lag erläggas genom vederbörande försäkringsanstalters förmedling.

För de årliga utgifter, som åsamkas försäkringsbolag genom ersättningar i ett för allt, skall nödigt belopp beaktas vid fastställandet av den i lagen om olycksfallsförsäkring stadgade försäkringspremien för försäkringspliktig arbetsgivare.

6 §

Erlägges åt samma person livränta från skilda försäkringsanstalter på grund av två eller flera olycksfall, skall fördelningen av ersättning i ett för allt mellan försäkringsanstalterna verkställas enligt av socialministeriet fastställda grunder.

Grunderna för uppbärandet av premierna för bestridande av ersättningar i ett för allt och fördelningen av premierna mellan försäkringsanstalterna fastställas av socialministeriet.

7 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av socialministeriet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.