Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.12.1966/664

Lag om skatt på vissa försäkringspremier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

På försäkringspremie, som uppbäres med stöd av försäkringsavtal skall, om egendom i Finland eller till här bedriven verksamhet ansluten eller annan härvarande förmån är försäkrad, utgå skatt till staten i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Fri från skatt är försäkringspremie, som grundar sig uteslutande på person-, kredit- eller återförsäkringsavtal, på försäkringsavtal enligt patientskadelagen (585/86), på avtal om transportförsäkring av vara som exporteras, importeras eller transiteras eller på avtal om försäkring av huvudsakligen i utrikesfart använt sjö- eller luftfartyg eller annan rörlig transportmateriel. (25.7.1986/588)

2 § (23.12.1992/1489)

Envar som driver försäkringsrörelse i Finland skall betala skatt på försäkringspremier som avses i 1 § 1 mom. (17.3.1995/399)

Betalas försäkringspremie till någon annan än en i 1 mom. angiven försäkringsgivare, är försäkringstagaren skattskyldig.

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt bestäms om saken, ska för betalningen av skatten ha en av Skatteförvaltningen godkänd representant med hemort i Finland. Skatteförvaltningen kan som förutsättning för att godkänna representanten kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen. På representanten tillämpas 173 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993). (11.6.2010/531)

3 § (30.11.2012/708)

Skattebeloppet utgör 24 procent av försäkringspremier utan skatt.

4 §

Skatten beräknas kalendermånadsvis:

a) för försäkringsgivare på basen av de försäkringspremier, som influtit under månaden, samt

b) för försäkringstagare på basen av de försäkringspremier han betalat under månaden.

5 § (15.3.2019/293)

Fri från skatt är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador eller på avtal om försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion.

Fri från skatt är också en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot djursjukdomar.

2 mom. gäller temporärt 1.11.2019–31.12.2027.

För att skattefrihet ska gälla förutsätts att den som bedriver jordbruk har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Skattefriheten gäller inte för en försäkringspremie, om den som bedriver jordbruk på det sätt som avses i artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget är i ekonomiska svårigheter eller om den som bedriver jordbruk är föremål för ett i artikel 1.4 a avsett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Med primär jordbruksproduktion avses produktion som definieras i kommissionens förordning (EU) nr 702/ 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

På stöd som avses i denna paragraf tillämpas lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

5 § har tillfogats genom L 293/2019, som gäller temporärt 20.3.2019–31.12.2027. Den tidigare formen lyder:

5 § (9.9.2016/774)

5 § har upphävts genom L 9.9.2016/774.

6 § (15.3.2019/293)

Den skattskyldige ska varje år meddela Skatteförvaltningen följande uppgifter i fråga om försäkringsavtal som avses i 5 §:

1) försäkringsgivarens namn och identifikation,

2) försäkringstagarens namn och identifikation,

3) försäkringstagarens typ av företag,

4) region där försäkringstagaren är belägen,

5) försäkringstagarens verksamhetsområde,

6) försäkringspremiens belopp,

7) den skatt som borde ha betalats om försäkringspremien hade varit skattepliktig.

Uppgifterna ska meddelas för fullgörande av skyldigheten att offentliggöra information enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 som avses i 5 § 5 mom.

Den skattskyldige ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

Uppgifterna förs in i ett register som förvaltas av Skatteförvaltningen. I registret kan det göras anteckningar även om andra omständigheter som inverkar på stödet.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och tillsyn över stöd samt om offentliggörande av uppgifter och om förfarandet för meddelande av uppgifter.

6 § har tillfogats genom L 293/2019, som gäller temporärt 20.3.2019–31.12.2027. Den tidigare formen lyder:

6 § (9.9.2016/774)

6 § har upphävts genom L 9.9.2016/774.

7 § (12.1.2018/36)

I fråga om skatt på försäkringspremier gäller i övrigt vad som föreskrivs om mervärdesskatt i avdelning II i mervärdesskattelagen, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), i lagen om skatteuppbörd (11/2018) eller i någon annan lag.

7 a § (9.9.2016/774)

7 a § har upphävts genom L 9.9.2016/774.

8 § (9.9.2016/774)

8 § har upphävts genom L 9.9.2016/774.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967 och tillämpas på sådan försäkringspremie, som erlägges och influtit eller erlagts under lagens giltighetstid och som grundar sig på under lagens giltighetstid ingånget eller under sagda tid i förnyad form fortgående eller i kraft bragt försäkringsavtal, samt även på sådan under lagens giltighetstid influten eller erlagd försäkringspremie, i vars av myndighet fastställda betalningsgrunder i denna lag avsedd skatt beaktats.

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.1982/537:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982. Lagen tillämpas första gången på den skatt på försäkringspremie som betalas för september 1982.

Regeringens proposition 70/82, Statsutsk. bet. 22/82, Stora utsk. bet. 62/82

25.7.1986/588:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 54/86, Ekonomiutsk. bet. 5/86, Stora utsk. bet. 73/86

23.12.1988/1108:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den räkenskapsperiodsdeklaration som avses i 6 § 2 mom. skall första gången avges för den räkenskapsperiod som följer på ikraftträdandet. För den skatteperiod som löper ut innan lagen har trätt i kraft inlämnas skattedeklaration till länsskatteverket enligt de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Länsskatteverket verkställer beskattning för alla skattskyldiga för en skatteperiod som har löpt ut före 1989, om inte omsättningsskattebyrån har verkställt den, och fastställer det beskattningsbara belopp för vilket den skattskyldige skall betala skatt. På tiden för verkställande av beskattningen tillämpas inte den i 46 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt nämnda tiden för debitering som hänför sig till en räkenskapsperiod.

När ändring söks i fråga om någon skatteperiod som har löpt ut före 1989 iakttas de tidsfrister som gällde före ikraftträdandet samt 62 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt, sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 199/88, Statsutsk. bet. 89/88, Stora utsk. bet. 209/88

24.8.1990/781:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

23.10.1992/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

För en räkenskapsperiod som har gått ut innan lagen trätt i kraft skall räkenskapsperiodsdeklaration dock avges enligt det upphävda 6 § 2 mom.

Lagens 3 § tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till eller betalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 141/92, StaUB 40/92

23.12.1992/1489:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1489/1992 trädde i kraft enligt F 1645/1993 den 1.1.1994)

RP 286/92, EkUB 54/92, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (88/357/EEG), (90/618/EEG) och (90/619/EEG)

17.3.1995/399:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 348/94, EkUB 60/94, Rådets direktiv 92/49/EEG ; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1, Rådets direktiv 92/96/EEG ; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

26.7.1996/543:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

7.8.2009/606:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/749)

På skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i någon annan lag. (16.10.2009/749)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/749:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

29.12.2009/1782:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som betalas för en försäkringsperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 137/2009, FiUB 32/2009, RSv 180/2009

11.6.2010/531:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

30.11.2012/708:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som betalas för en försäkringsperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 89/2012, FiUB 24/2012, RSv 112/2012

9.9.2016/774:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på skatt som ska deklareras och betalas för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som ska deklareras och betalas för en skatteperiod som går ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag.

Vid sökande av ändring i beslut som meddelats efter lagens ikraftträdande och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

12.1.2018/36:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

15.3.2019/293:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019 och gäller till utgången av 2027.

Lagens 5 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet och gäller till utgången av 2027.

5 § 2 mom. trädde i kraft 1.11.2019 enligt F 990/2019.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till försäkringsperioder som börjar under lagens giltighetstid.

RP 317/2018, FiUB 36/2018, RSv 279/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.