Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

1.4.1966/204

Lag om rätt till allmänna vattenområden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöar äro, till den del de äro belägna utanför byarågång, allmänna vattenområden. Allmänna vattenområden jämte botten äro statens egendom.

Angående allmänna vattenområden inom landskapet Åland gäller vad om dem särskilt stadgas.

2 §

Härförinnan lagligen förvärvad enskild rätt till fiskeplats utanför byarågång eller annan särskild rättighet till viss del av allmänt vattenområde är fortfarande i kraft. Anordning eller konstruktion, som lagligen tidigare inrättats på allmänt vattenområde och som betjänar sjöfarten eller landtrafiken, hamn, flottning, fiske eller annat syftemål, må fortfarande där bibehållas utan hinder av stadgandena i denna lag. Staten tillkommer icke ersättning för dylik rätt, ej heller för områdets användning såsom underlag för anordning eller konstruktion, som inrättats före denna lags ikraftträdande, förutom då angående dylik ersättning särskilt överenskommits.

Har någon före denna lags ikraftträdande på allmänt vattenområde inmutat mineral- eller sjömalmsfyndighet eller ansökt om utmål, uppbär staten icke markägare tillkommande andel av försvarsavgiften och kräver icke jordägaren enligt gruvlagen tillkommande brytningsavgift eller annan andel i gruvarbetet.

3 §

Denna lag medför icke ändring i vad särskilt är stadgat eller annars gäller om rätt att idka fiske eller jakt på allmänt vattenområde eller där bedriva trafik eller flottning eller utöva annat allmänt nyttjande.

4 §

De allmänna vattenområdena står under Forststyrelsens förvaltning och vård, om det inte för något områdes vidkommande föreskrivs eller genom beslut av statsrådet bestäms något annat. (10.4.2015/382)

Förutsätter viss åtgärd eller visst företag, i enlighet med vad därom särskilt stadgats eller annars är gällande, samtycke av områdets ägare eller ock, att ägaren förenar sig om företaget, föres talan för allmänt vattenområdes vidkommande av den myndighet, under vars förvaltning området enligt 1 mom. står.

5 §

Om rätt att överlåta och på lega upplåta del av allmänt vattenområde samt att bevilja bruksrätter, som angå allmänt vattenområde, och andra därmed jämförliga särskilda rättigheter är stadgat i lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78). (31.8.1978/691)

Vad särskilt är stadgat om statsrådets rätt att till annan föryttra staten tillhöriga mineralfyndigheter och för deras utnyttjande erforderliga jordområden, gäller på motsvarande sätt även allmänna vattenområden samt inom dem belägna mineralfyndigheter.

6 §

Utan tillstånd av myndighet, som avses i 4 § må ingen på allmänt vattenområde bygga eller taga någon del av området för varaktigt bruk, ej heller från bottnen upptaga sten, sand, grus eller annat ämne, såvida fråga ej är om åtgärd, till vilken vederbörande har rätt med stöd av stadgande i vattenlagen, gruvlagen eller annan lagstiftning eller med stöd av myndighets beslut eller förordnande, som grundar sig på dylikt stadgande.

7 §

Förflyttning av gräns mellan by och allmänt vattenområde inverkar icke på beståndet av sådan rätt till del av allmänt vattenområde, vilken lagligen förvärvats före denna lags ikraftträdande eller vilken med stöd av denna lag överlåtits åt annan. Sådan del av allmänt vattenområde, vilken i vederbörlig ordning tagits i varaktigt bruk av staten, förblir statens egendom.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag må vid behov utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

31.8.1978/691:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978.

24.1.1995/98:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

10.4.2015/382:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 192/2014, JsUB 31/2014, RSv 353/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.