Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

5.3.1965/148

Lag om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (29.12.2009/1681)

Ombord på ett utländskt handelsfartyg, som avgått från en utländsk hamn och befinner sig inom Finlands territorialhav i fredlig genomfart, får finska myndigheter inte förrätta undersökning eller använda tvångsmedel med anledning av ett brott som har begåtts innan fartyget anlände till Finlands territorialhav, om inte fartyget gör avvikelse till Finlands inre territorialvatten eller det är fråga om ett sådant brott begånget från ett utländskt fartyg inom Finlands ekonomiska zon som avses i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) eller i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/ 2009).

2 §

Förövas ombord på utländskt handelsfartyg i fredlig genomfart på Finlands territorialhav under genomfarten brott, må finsk myndighet, om fartyget icke gör eller gjort avvikelse till de inre vattnen, ombord på fartyget förrätta undersökning och där använda för brottets utredning nödiga tvångsmedel endast om brottets verkningar sträcka sig till Finland eller brottet varit ägnat att störa freden i landet eller den allmänna ordningen på territorialhavet eller om fartygets befälhavare eller officiell representant för dess hemstat begärt bistånd av finsk myndighet eller åtgärderna äro påkallade till förhindrande av olovlig handel med narkotika.

3 §

Innan undersökning eller andra åtgärder vidtagas ombord på utländskt handelsfartyg i fredlig genomfart på Finlands territorialhav med anledning av ombord förövat brott, skall, om fartygets befälhavare det yrkar, fartygets hemstats lokala officiella representant därom underrättas. I brådskande fall må sådan underrättelse lämnas samtidigt som åtgärderna vidtagas.

4 §

Vid prövningen av frågan, huruvida anhållande eller annan åtgärd mot den personliga friheten skall vidtagas ombord på utländskt handelsfartyg under fredlig genomfart på Finlands territorialhav med anledning av brott, som förövats ombord på fartyget, och på vilket sätt detta skall ske, skola sjöfartens intressen behörigen beaktas.

5 §

Denna lag träder i kraft den 18 mars 1965.

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.2004/1065:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004, UtUB 11/2004, RSv 126/2004

29.12.2009/1681:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009, KoUB 33/2009, RSv 249/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.