Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

20.12.1963/598

Förordning om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 § (20.8.1993/773)

I det finska straffregistret antecknas i enlighet med 2 § straffregisterlagen (770/93) de uppgifter som de straffregisterförande myndigheterna i Danmark, Island, Norge eller Sverige meddelar om straff som finska medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland dömts till och som motsvarar de påföljder som i Finland skall antecknas i straffregistret.

Vid behandlingen av de påföljder som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar de stadganden som gäller i fråga om motsvarande påföljder som dömts ut i Finland.

2 §

Justitieministeriet skall, sedan ministeriet bifallit i 5 § 1 mom. eller 10 eller 17 § lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) avsedd begäran, om sitt beslut meddela straffregisterbyrån.

3 § (20.8.1993/773)

3 § har upphävts genom F 20.8.1993/773.

4 §

Domstol skall jämväl då den i fall, som avses i 13 eller 20 § ovan i 2 § nämnda lag, förklarat genom villkorlig dom beviljat anstånd eller villkorlig frihet förverkad, avlämna uppgift därom till straffregisterbyrån.

5 § (20.8.1993/773)

Den som för straffregistret i Finland skall meddela den straffregisterförande myndigheten i Danmark, Island, Norge eller Sverige de uppgifter som antecknats i straffregistret om påföljder som medborgare i landet i fråga eller utlänningar som stadigvarande bor i landet i fråga dömts till, samt om verkställigheten av dessa påföljder.

6 § (20.8.1993/773)

En dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol eller åklagarmyndighet skall på begäran för ärende som är anhängigt ges utdrag ur det finska straffregistret.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

Ikraftträdelsestadganden:

20.8.1993/773:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.