Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

18.4.1963/194

Förordning innefattande neutralitetsbestämmelser.

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas:

1 §

Denna förordning tillämpas på främmande makter, som befinna sig i krig med varandra, räknat från den tidpunkt republikens president bestämmer.

2 §

Förutom stadgandena i denna förordning skall beträffande Finlands förhållande till krigförande makter iakttagas vad därom är särskilt stadgat eller kommer att stadgas samt inom den zon, som omfattar Ålandsöarna, jämväl vad därom med främmande makter avtalats.

3 §

Krigförande makts örlogsfartyg äger tillträde till Finlands territorialvatten med de undantag och inskränkningar samt under de villkor, som nedan angivas.

4 §

Krigförande makts örlogsfartyg äger icke tillträde till sådan del av Finlands territorialvatten, som av statsrådet förklarats som finsk krigshamn eller såsom ett eljest för landets försvar viktigt område, med beaktande dock av folkrättens grundsatser.

5 §

Statsrådet må förbjuda tillträde till finska hamnar och ankarplatser för sådant krigförande makts örlogsfartyg, som icke efterföljt av myndighet utfärdade bestämmelser eller som kränkt rikets neutralitet.

6 §

Krigförande makts undervattensbåt äger icke tillträde till Finlands territorialvatten.

Detta förbud gäller dock ej undervattensbåt, som vid hårt väder eller haveri nödgas komma in till finskt territorialvatten och genom ternationell signal angiver orsaken därtill. Undervattensbåten skall därvid hållas i övervattenläge, hava nationalitetsflaggan hissad och lämna territorialvattnen omedelbart, när hinder därför icke mera föreligger.

7 §

Kapare må icke inlöpa i finsk hamn eller uppehålla sig i annat finskt territorialvatten.

Ej heller må väpnat handelsfartyg av krigförande makts nationalitet inlöpa i finsk hamn eller uppehålla sig i annat finskt territorialvatten, om dess beväpning är avsedd till annat än självförsvar.

8 §

Krigförande makts örlogsfartyg må icke kvarstanna i finsk hamn, på finsk ankarplats eller i annat finskt territorialvatten längre än 24 timmar, utom då fartyget nödgats där till på grund av haveri, grundstötning eller hårt väder eller i de fall, som nämnas i 4 och 5 mom. av denna paragraf. Fartyget bör dock avlägsna sig omedelbart, när hinder därför icke mera föreligger. Vid haveri eller grundstötning skall finsk myndighet fastställa den frist, som kan anses tillräcklig för att fartyget skall kunna få sina skador reparerade och vid grundstötning jämväl komma av grundet. Förlängning av uppehållet medgives dock icke utöver 24 timmar, därest det är uppenbart, att fartyget icke inom rimlig tid kan göras sjödugligt, liksom icke heller, därest dess skador äro förorsakade av motståndarens militära verksamhet.

Vad ovan är stadgat om begränsning av vistelsetiden äger icke tillämpning på örlogsfartyg, som uteslutande användes för religiösa, vetenskapliga eller humanitära ändamål eller som militärt lasarettfartyg.

Ej må flera än tre örlogsfartyg tillhörande samma krigförande makt eller inbördes förbundna krigförande makter samtidigt uppehålla sig i samma finska hamn eller på samma finska ankarplats eller i hamnar eller på ankarplatser inom samma kustavsnitt, om kusten medelst statsrådsbeslut är härför indelad i avsnitt.

Om örlogsfartyg, tillhörande båda de krigförande parterna, samtidigt uppehålla sig i samma finska hamn eller på samma finska ankarplats, må örlogsfartyg tillhörande den ena av de krigförande icke lämna hamnen eller ankarplatsen förrän minst 24 timmar förflutit sedan örlogsfartyg tillhörane den andra krigförande parten avgått. Fartygen skola avgå i samma ordning som de anlänt, såvida icke det först anlända beviljats förlängd vistelsetid.

När ett örlogsfartyg tillhörande krigförande makt och ett handelsfartyg av den andra krigförande partens nationalitet samtidigt befinna sig i samma finska hamn eller på samma finska ankarplats, må örlogsfartyget icke avgå därifrån förrän minst 24 timmar efter handelsfartygets avgång. Handelsfartygets avgång bör ordnas så, att örlogsfartyget icke onödigtvis uppehålles.

9 §

Å krigförande makts örlogsfartyg må i finsk hamn eller på finsk ankarplats endast företagas sådana reparationer till avhjälpande av lidna skador, som äro för farttygets sjöduglighet, men icke sådana arbeten, som öka fartygets stridsduglighet. Skador, som förorsakats genom motståndarens militära verksamhet, må ej repareras med anlitande av inom finskt territorium anskaffad hjälp. Finsk myndighet skall bestämma, vilka reparationer som må utföras, och skola dessa företagas med största skyndsamhet samt med iakttagande av jämlikt 8 § 1 mom. fastställd frist.

Ej må krigförande makts örlogsfartyg begagna sig av finsk hamn eller andra territorialvatten för att förnya eller öka sina militära förråd eller sin beväpning eller för att fullständiga besättiingen.

Livsmedel må i finsk hamn eller på finsk ankarplats å krigförande makts örlogsfartyg icke intagas i större mängd än som erfordas för att fullständiga det normala fredstida förrådet därav.

Krigförande makts örlogsfartyg är i fråga om bränsletilldelning i finsk hamn eller på finsk ankarplats underkastat samma bestämmelser som gälla för andra främmande fartyg. Dock må bränsle av krigförande makts örlogsfartyg intagas endast i så stor mängd, som är erforderlig för uppnående av närmaste hamn i ett eget land, och under inga förhållanden i större utsträckning än som erfordras för att fylla de egentliga bränsleförhållanderna. Samma fartyg må icke ånyo intaga bränsle i finsk hamn eller på finsk ankarplats, förrän tre månader förflutit från den föregående bränslekompletteringen på finskt område.

10 §

Krigförande makts örlogsfartyg skall i finskt inre territorialvatten begagna sig av finsk lots enligt de bestämmelser, som gälla för örlogsfartyg i fredstid. Annorstädes är användningen av sådan lots förbjuden, utom när detta är nödvändigt för undgående av sjöfara.

11 §

Uppbringt fartyg av främmande nationalitet må icke införas i finsk hamn eller till finsk ankarplats utom i fall av sjöoduglighet, hårt väder eller brist på bränsle eller livsmedel, då fartyget bör avlägsna sig omedelbart, när hinder därför icke mera föreligger.

Krigförande makt må icke inrätta prisdomstol å finskt område eller å fartyg i finskt territorialvatten. Försäljning av uppbringat fartyg vare likaledes i finsk hamn eller på finsk ankarplats förbjuden.

12 §

Krigförande makts militär-, gränsbevaknings-, tull- eller polismyndigheter tillhörigt luftfartyg må ej inkomma till finskt territorium, därest icke i avseende å särskilda områden annat gäller eller av folkrättens regler följer.

Detta förbud gäller dock icke luftfartyg, som uteslutande användes till sjuktransporter och som är försett med i internationella konvent joner förutsatta specialkännetecken, och icke heller ombord å örlogsfartyg befintligt luftfartyg. Sistnämnt luftfartyg må ej lämna örlogsfartyget, så länge detta befinner sig inom finskt territorialvatten.

13 §

Krigförande makts örlogsfartyg och militära luftfartyg äro pliktiga att respektera rikets suveränitet och att avhålla sig från varje handling, som skulle kränka dess neutralitet.

Alla fientliga åtgärder, däri inbegripet anhållande, visitering och uppbringning av fartyg eller luftfartyg, såväl neutrala som av den andra krigförande partens nationalitet, äro förbjudna inom finskt territorium. Har fartyg eller luftfartyg där uppbringats, skall detsamma frigivas jämte befäl, besättning och last.

14 §

Gällande hälsovårds-, lots-, tull-, trafik-, hamn- och ordningstadganden böra iakttagas.

15 §

Krigförande makt må icke begagna finskt territorium såsom bas för krigsoperationer mot den andra krigförande parten.

16 §

Krigförande makt eller person i dess tjänst må ej inom finskt territorium inrätta eller driva radiostation eller där uppsätta någon annan anläggning för upprätthållande av förbindelse med krigförande makts stridskrafter.

Krigförande makts rörliga radiostationer, vare sig de tillhöra dess stridskrafter eller ej, må icke inom finskt territorium begagnas för avsändande av radiomeddelanden, utom i fall av nöd eller för utbyte av meddelanden med finsk myndighet över finsk kust- eller markradiostation eller radiostation å finskt örlogs- eller bevakningsfartyg.

17 §

Från finskt territorium må ej göras iakttagelser rörande krigförande makts stridskrafters rörelser, krigsoperationer eller försvarsanstalter, om syftet är ett Jämna underrättelser därom till den andra krigförande parten.

18 §

Krigförande makt må icke inrätta fast eller rörligt bränsleupplag på finskt territorium.

Fartyg eller luftfartyg, som uppenbarligen färdas i syfte att direkt till krigförande makts stridskrafter överföra bränsle eller andra förnödenheter, må ej i finsk hamn eller på finsk ankarplats eller flygstation intaga dylika förnödenheter utöver det egna behovet.

19 §

Fartyg, avsett att skada handelssjöfarten eller utöva fientlig verksamhet mot krigförande makt, må icke utrustas eller beväpnas inom finskt territorium. Ej heller må fartyg, som är avsett för sagda ändamål och som helt eller delvis inom finskt territorium utrustats för militärt bruk, därifrån utlöpa.

Luftfartyg, som är i stånd att gå anfallsvis till väga eller som medför sådan materiel, vars anbringande eller begagnande skulle sätta det i stånd att gå anfallsvis till väga, må icke avgå från finskt territorium, om det är anledning att antaga, att luftfartyget kommer att begagnas mot krigförande makt. Ej heller må inom finskt territorium luftfartyg iståndsättas för dylik färd.

20 §

Ej må finsk medborgare ej heller i Finland bosatt eller eljest här i riket sig uppehållande utlänning eller person, som saknar nationalitet, på något som helst sätt medverka därtill, att under krig mellan främmande makter överträdelse sker av denna förordning eller övriga gällande stadganden och bestämmer angående dylika främmande makter tillhöriga örlogsfartygs eller deras krigsmakt, gränsbevaknings-, tull- eller polismyndighet tillhöriga luftfartygs ankomst till landet, uppehåll på finskt område eller avfärd därifrån.

21 §

Närmare föreskrifter om neutralitetsövervakningen utfärdas av försvarsministeriet se dan ministeriet för utrikesärendena och andra behöriga ministerier blivit hörda.

Övervakningen av att denna förordning efterföljes ankommer på militär-, gränsbevaknings-, sjöfarts-, luftfarts-, polis- och tullmyndigheterna samt de övriga myndigheter, vilka försvarsministeriet finner för övervakningen nödiga.

22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1963 och därigenom upphävas:

1) de till den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 27 maj 1938 utfärdade deklarationen angående likartade nentralitbetsbestämmelser anslutna bestämmelserna om Finlands neutralitet (FördrS 17/38), försåvitt de avvika från bestämmelserna i denna förordning;

2) förordningen den 3 juni 1938 innefattande vissa neutralitetsbestammelser (226/38), 3 § sådan den lyder i förordningen den 18 augusti 1956 (465/56);

3) förordningen den 3 september 1939 angående krigshamnar och kustförsvarsinrättningarnas skyddsområden (249/39), 2 § sådan den lyder i förordningen den 30 oktober 1939 (369/39);

4) förordningen den 3 september 1939 angående krigförande stater tillhörande krigsfartygs tillträde till vissa hamnar och delar av territorialvattnen (250/39); samt

5) förordningen den 12 oktober 1939 om ordnandet av neutralitetsövervakningen (329/39).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.