Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

23.2.1962/184

Förordning om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

1 §

I denna förordning avses:

1) med pensionslagen lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden;

2) med försäkrad sådan arbetstagare, som bör försäkras enligt pensionslagen; och

3) med försäkringsår sådant kalenderår, under vilket försäkrad tjänat in i arbetsförhållanden som omfattas av pensionslagen minst i 4 § 2 mom. i pensionslagen föreskrivet och enligt 12 § i samma lag justerat gränsbelopp. (30.12.2004/1420)

Ombesörjes anordnandet av i pensionslagen stadgat pensionsskydd inom något arbetsområde av annan pensionsanstalt än arbetspensionskassa, gäller därom i tillämpliga delar, vad i denna förordning är stadgat om arbetspensionskassa.

2 §

2 § har upphävts genom F 6.5.1977/359.

3 §

Arbetsgivare skall senast den 20 varje månad till arbetspensionskassan på av denna bestämt sätt erlägga försäkringspremie för de löner han utbetalat under den föregående månaden.

Arbetsgivaren skall inom den i 1 mom. nämnda tiden även tillställa arbetspensionskassan en redovisning på en av kassan fastställd blankett. (5.12.1997/1084)

Arbetspensionskassan kan bevilja arbetsgivaren rätt att på av kassan bestämda villkor betala försäkringspremien och avge redovisning även på andra tider och på annat sätt än de som anges i 1 och 2 mom. (5.12.1997/1084)

Pensionsskyddscentralen skall, efter att hava rådgjort med arbetspensionskassan, vid behov giva allmänna anvisningar därom, huru stadgandena i 1 och 3 mom. skola tillämpas.

4 § (9.8.2002/647)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/647.

5 §

5 § har upphävts genom F 30.12.1993/1658.

5 a § (30.12.1965/710)

Vid uträkning av längden av tidsperiod anses i kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas sålunda, att den sista dagen i månaden och under skottår även den nästsista dagen i februari anses som den 30 dagen i månaden. Längden av tidsperiod som angives i månader uträknas sålunda, att de däri ingående dagarnas antal divideras med trettio.

6 § (30.12.2004/1420)

6 § har upphävts genom F 30.12.2004/1420.

7 § (9.8.2002/647)

7 § har upphävts genom L 9.8.2002/647.

8 § (9.8.2002/647)

8 § har upphävts genom L 9.8.2002/647.

9 §

9 § har upphävts genom F 29.7.1976/667.

10 § (30.12.2004/1420)

Om ålderspension beviljas enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension som tjänats in enligt lagen om pension för arbetstagare efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

11 § (30.12.2003/1338)

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

12 § (30.12.2003/1338)

12 § har upphävts genom F 30.12.2003/1338.

13 § (30.12.2003/1338)

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a–12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

13 a §

13 a § har upphävts genom F 18.4.1986/285.

14 § (30.12.2003/1338)

12 § har upphävts genom F 30.12.2003/1338.

14 a § (9.8.2002/647)

14 a § har upphävts genom L 9.8.2002/647.

15 § (11.9.1992/872)

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt pensionstagarens val på konto som han uppgivit.

16 §

16 § har upphävts genom F 14.4.1978/277.

17 §

17 § har upphävts genom F 18.6.1971/515.

18 §

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar. (15.6.1990/543)

19 § (7.11.1975/845)

Förutom de uppgifter, om vilka är särskilt stadgat, ombesörjer pensionsskyddscentralen för arbetspensionskassans räkning mot särskild ersättning, i den mån pensionsskyddscentralen och arbetspensionskassan icke annorlunda avtalat, de försäkringstekniska arbeten, vilka berör registrering och behandling av uppgifterna angående de försäkrade.

Angående arbetspensionskassas deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten samt 13 a § 1 mom. och 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader och utgifter gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 17 § förordningen om pension för arbetstagare. (30.12.1993/1658)

I fråga om arbetspensionskassan skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i förordningen om pension för arbetstagare är stadgat angående utredandet av huru ansvaret för erlagda pensioner fördelar sig mellan pensionsanstalterna, och angående gottgörelse, som enligt utredningen skall erläggas.

20 §

Är arbetspensionskassas eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

20 a § (14.4.1978/277)

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i original, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1962.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1965/710::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

16.12.1966/642::

Denna förordning trader i kraft den 1 januari 1967.

18.6.1971/515::

Denna förordning trader i kraft den 1 juli 1971.

29.12.1972/940::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

7.11.1975/845::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

14.4.1978/277::

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978.

17.12.1982/985::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983

31.1.1985/107::

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

15.11.1985/872::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1131::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

18.4.1986/285::

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1986.

15.6.1990/543::

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 och den tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

12.4.1991/656::

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas räknat från den 1 januari 1991.

11.9.1992/872::

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

30.12.1993/1658::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

18.12.1995/1507::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

5.12.1997/1084::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

18.12.1998/1049::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Förordningen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter att denna förordning har trätt i kraft.

9.8.2002/647:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs 4, 7, 8 och 14 a § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962), dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning 1084/1997, 7 § i förordning 1131/1985, 8 § i förordning 543/1990 och 14 a § i nämnda förordning 543/1990 och i förordningarna 940/1972, 1658/1993 och 1507/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2003/1338:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2004/1420:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den ikraftvarande 10 § i förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.