Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

24.3.1961/166

Förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av statsministern stadgas:

1 § (15.8.1988/732)

Statens tjänsteutmärkelsetecken ges som erkänsla för långvarig tjänstgöring staten till fromma i dess tjänst.

2 §

Tjänsteutmärkelsetecknet förlänas av republikens president.

3 §

Tjänsteutmärkelsetecknet utgöres av ett ovalt 33 millimeter brett och 30 millimeter högt förgyllt metallspänne, som har formen av en eklövskrans och i vars mitt är talet trettio i romerska siffror.

Utmärkelsetecknet bäres fäst vid en rosett av bandet till Finlands Lejons riddarkors på vänstra sidan av bröstet, till vänster om vid band fästade utmärkelsetecken eller ovanför dessa. (11.4.1969/229)

Utmärkelsetecknet åtföljes av diplom, vilket upptager anteckning om mottagarens tjänsteställning, fullständiga namn samt födelsetid och -ort. Diplomet undertecknas av ordföranden i den i 8 § nämnda kommissionen och bestyrkes av dess sekreterare.

4 § (13.11.2020/765)

En förutsättning för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken är att vederbörande har tjänat staten minst 30 år och under den tiden haft annat anställningsförhållande än tjänsteförhållande i högst 5 år.

Såsom i 1 mom. avsedd tjänstgöring räknas utom tjänstgöring i sådant tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till staten där tjänstgöringen är att anse som huvudsyssla eller deltidsanställning även den tid vederbörande under krigstillstånd fullgjort militärtjänst. Till sådan tjänstgöring hänförs under samma förutsättningar tjänstgöring som innehavare av befattning vid Finlands Bank och folkpensionsanstalten.

5 § (4.9.1998/664)

Om tjänstgöringen fortlöpande varit avbruten längre tid än 12 månader, ska tiden för avbrottet dras av från tjänsteåren. (13.11.2020/765)

Vad som sägs i 1 mom. skall dock inte tillämpas på den tid personen i fråga haft semester eller hållit moderskaps- eller föräldraledighet, och inte heller tillämpas då avbrottet föranletts av kroppsskada som ådragits vid tjänsteutövning, av sjukdom som förorsakats av tjänsteutövning, av ett offentligt uppdrag eller av att personen i fråga utan egen förskyllan varit anhållen eller förhindrad att sköta sin tjänst eller uppgift.

6 § (15.8.1988/732)

En tjänsteman som genom domstols utslag eller i disciplinär väg blivit avsatt förlorar sin rätt att för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken räkna sig till godo tjänstgöringstiden före avsättningen.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas om en tjänsteman ådömts straff som i strafflagen stadgas i stället för avsättning.

7 §

För den, som genom domstols utslag eller i disciplinär väg för tjänsteförbrytelse eller tjänstefel ådömts annat än i 6 § avsett straff, skall vid beräknande av tiden för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken från tjänstetiden avdragas med beaktande av förbrytelsens eller felets art högst fem år.

Vad som stadgas i 1 mom. kan enligt prövning på motsvarande sätt tillämpas även då en tjänsteman ådömts fängelsestraff för annat brott. (16.7.1990/665)

8 § (11.4.1969/229)

Tjänsteutmärkelsetecken gives på ansökan. Framställning om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken må likväl göras även av det statens ämbetsverk eller den statliga inrättning, där eller varunder vederbörande tjänstgör eller senast tjänstgjort.

För granskning av ansökningarna och framställningarna samt avgivande av utlåtanden i anledning av dem finnes kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken, bestående av fem av republikens president förordnade medlemmar och lika många suppleanter. En medlem och en suppleant, vilka icke deltaga i behandlingen av andra än av personer i försvarsväsendets tjänst gjorda ansökningar, böra vara officerare med minst överstegrad. Av de övriga medlemmarna förordnas en till ordförande och en till viceordförande.

Kommissionen antager en sekreterare.

9 § (15.8.1988/732)

Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken skall före den 1 september inlämnas till ett ämbetsverk eller en inrättning som avses i 8 §. Ämbetsverket eller inrättningen skall före den 1 påföljande oktober inlämna ansökningshandlingarna och sökandenas matrikelutdrag jämte sitt utlåtande samt sina eventuella framställningar om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. Efter att ha granskat ansökningarna och framställningarna skall kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken inlämna handlingarna jämte sitt utlåtande till finansministeriet före den 25 november för att föredras för republikens president. (26.6.2009/474)

Finansministeriet för förteckning över dem som tilldelats statens tjänsteutmärkelsetecken.

10 §

Tjänsteutmärkelsetecken och diplom givas avgiftsfritt.

11 §

Person, som efter det han erhållit tjänsteutmärkelsetecken ådömts sådant straff eller gjort sig skyldig till sådan handling, varom nämnes i 6 §, kan av republikens president förklaras förlustig utmärkelsetecknet.

12 §

Den, som tilldelats i förordningen den 29 december 1944 angående utmärkelsetecken för långvarig oförvitlig civil- eller militärtjänst (1049/44) avsett utmärkelsetecken, har icke rätt till statens tjänsteutmärkelsetecken.

Ikraftträdelsestadganden:

11.4.1969/229:
15.8.1988/732:

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 1988.

Vid beräkningen av den tjänstgöringstid som avses i 4 § räknas av tiden före den 1 januari 1988 såsom tjänstgöring även den tid vederbörande tjänstgjort som innehavare av sådan fast eller extraordinarie befattning som är att anse som huvudsyssla samt i annat sådant med tjänsteförhållande jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till staten beträffande vilket anställningen är att anse som huvudsyssla samt tjänstgöringstiden i Postbankens tjänst på basis av tjänsteförhållande. Till sådan tjänstgöring hänförs även av den tid vederbörande tjänstgjort som medlem i rådstuvurätt eller magistrat eller som stadsfiskal, till den del det inte är fråga om anställning hos staten, högst 10 år.

16.7.1990/665:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

4.9.1998/664:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1998.

26.6.2009/474:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

13.11.2020/765:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.