Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

12.12.1958/496

Lag om advokater

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Advokat är den, som i egenskap av medlem i landets allmänna advokatförening införts i advokatregistret.

Ovan avsedda förening benämnes i denna lag advokatföreningen.

2 § (30.7.2004/697)

I advokatföreningens stadgar skall uppges åtminstone

1) föreningens namn,

2) den kommun i landet som är föreningens hemort,

3) föreningens syfte,

4) vilka avgifter en medlem är skyldig att betala och hur de fastställs,

5) hur föreningens styrelse sammansätts och för hur lång tid den väljs,

6) när föreningens räkenskaper avslutas och hur granskningen av dem och av förvaltningen verkställs,

7) på vilket sätt delegationen väljs och hur dess verksamhet i övrigt ordnas samt när ordinarie delegationsmöte hålls och, om flera ordinarie möten skall hållas, vilka ärenden som skall behandlas vid vart och ett av dem,

8) på vilket sätt meddelanden delges föreningens medlemmar,

9) hur föreningens stadgar godkänns, samt

10) hur föreningens tillgångar skall användas, om föreningen upplöser sig eller upplöses.

I föreningens stadgar kan tas in även andra sådana bestämmelser om föreningen och dess medlemmar som är nödvändiga med tanke på föreningens verksamhet.

Advokatföreningens stadgar och ändringar i dem fastställs genom beslut av justitieministeriet och publiceras i Finlands författningssamling efter att de godkänts på det sätt som föreskrivs i föreningens stadgar.

2 a § (28.2.1992/197)

Beslutanderätten i advokatföreningen utövas av delegationen, som väljs av föreningens medlemmar. Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som väljs av delegationen. Styrelsemedlemmarna skall vara advokater.

3 §

Såsom advokat kan godkännas en person som har fyllt 25 år och som

1) är känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt är lämplig att utöva advokatverksamhet,

2) i Finland har avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, eller har avlagt en juridisk examen någon annanstans än i Finland och fått ett slutligt beslut av Utbildningsstyrelsen i enlighet med lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) om jämställande av högskoleexamen med en juris magisterexamen som kan avläggas i Finland,

3) har förvärvat den skicklighet som krävs för utövande av advokatverksamhet och sådan praktisk erfarenhet som föreskrivs i advokatföreningens stadgar,

4) har avlagt en examen om de bestämmelser som gäller advokatverksamhet och vad god advokatsed kräver (advokatexamen), samt

5) inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

(4.12.2015/1391)

I enlighet med internationella förpliktelser som trätt i kraft i Finland kan trots bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten som advokat även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. Sökanden ska i de fall som anges i detta moment avlägga advokatexamen. (17.6.2011/716)

Som advokat kan, utan hinder av 1 mom. 2 punkten och 2 mom., även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. I de fall som anges i detta moment förutsätter godkännandet som advokat att sökanden i tre års tid har varit registrerad i det i 5 b § 1 mom. avsedda EU-registret som förs av advokatföreningen och, på det sätt som närmare bestäms i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959), visar att han eller hon under en minst lika lång tid har utövat regelbunden advokatverksamhet i Finland. (23.12.1999/1249)

Person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller med annan på tjänsteförhållande grundad anställning må icke vara advokat, med mindre advokatföreningens styrelse av särskilda skäl därtill samtycker. Advokat må icke heller vara person, som innehar sådan anställning eller bedriver annan förvärvsverksamhet, som kan antagas menligt inverka på hans självständighet såsom advokat.

Justitieministeriet fastställer examensordningen för advokatexamen. (17.6.2011/716)

Om sökanden redan tidigare har avlagt advokatexamen eller annars visat att han eller hon har de kunskaper som förutsätts där, kan advokatföreningens styrelse befria sökanden från att avlägga examen. (17.6.2011/716)

4 §

Medlemmarna i advokatföreningen godkännas av föreningens styrelse. Avslås ansökan, skola skälen därtill angivas.

Advokatföreningens styrelse skall föra ett register över advokaterna samt ett sådant EU-register som avses i 5 b § 1 mom. och årligen tillställa justitieministeriet ett utdrag ur dem. Styrelsen skall hålla registren tillgängliga för alla, och var och en har rätt att mot en skälig avgift få en kopia av registren eller en del av dem. (23.12.1999/1249)

5 § (29.8.2008/569)

En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet iaktta god advokatsed. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

Advokatverksamhet får inte bedrivas i bolag med någon annan än en advokat, om inte advokatföreningens styrelse av särskilda skäl beviljar tillstånd. I ett aktiebolag får advokatverksamhet bedrivas endast med tillstånd av advokatföreningens styrelse och på de villkor som den bestämmer. Bolagsordningen för ett sådant aktiebolag får ändras endast med motsvarande tillstånd. En aktieägare i bolaget svarar solidariskt med bolaget för de förpliktelser som följer av de advokatuppdrag som han utför. Om ett advokatuppdrag utförs av någon annan än en aktieägare som är verksam som advokat i bolaget eller om det är oklart vem som utför uppdraget, svarar varje aktieägare som är advokat solidariskt med bolaget för en dylik förpliktelse som har uppkommit medan han hade denna ställning i bolaget. En advokat får inte heller utan tillstånd av advokatföreningens styrelse utöva advokatverksamhet i utlandet någon annanstans än i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En advokat ska hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör hans huvudmän skilda från sina egna medel.

Angående advokats skyldighet att på förordnande av domstol verka såsom biträde eller ombud vid rättegång bestäms särskilt.

5 a § (8.1.1993/31)

Den som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att bedriva advokatverksamhet skall, när han sköter ett uppdrag i Finland, använda den yrkesbeteckning som används i den medlemsstat som han kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han tillhör eller till den domstol vid vilken han får tjänstgöra. När en advokat utövar verksamhet i samband med att han företräder en klient vid någon domstol eller myndighet eller någon annan verksamhet, skall han utöver de regler för yrkesmässigt uppförande som gäller i Finland iaktta de förpliktelser han har i den stat som han kommer från.

Angående skyldigheten för advokatföreningens styrelse att övervaka i 1 mom. nämnda advokaters verksamhet i Finland gäller i tillämpliga delar vad som nedan stadgas om medlemmar av föreningen. Om beslut i vilket en advokat konstateras ha brutit mot god advokatsed skall styrelsen underrätta den behöriga myndigheten i den stat som advokaten kommer från.

5 b § (23.12.1999/1249)

En advokat som är berättigad att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har rätt att registrera sig i advokatföreningens register över advokater som har rätt att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat under sitt hemlands yrkesbeteckning (EU-registret).

Vad som i lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen bestäms om advokater, gäller i tillämpliga delar advokater som registrerats i EU-registret. En advokat som registrerats i EU-registret skall i sin verksamhet iaktta bestämmelserna om advokatverksamhet i Finland.

Innan ett disciplinärt förfarande inleds mot en advokat som registrerats i EU-registret skall advokatföreningen underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om detta. Advokatföreningen skall, utan att dess beslutanderätt begränsas, under det disciplinära förfarandet samarbeta med den ovan nämnda myndigheten.

5 c § (21.4.1995/626)

En advokat eller hans eller hennes biträde får inte utan lov röja en enskild persons eller en familjs hemlighet eller en företagshemlighet som han eller hon fått kännedom om i sitt uppdrag. (10.8.2018/639)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

6 § (30.7.2004/697)

Advokatföreningens styrelse ska se till att advokaterna när de uppträder inför domstol eller någon annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet uppfyller sina förpliktelser. Advokatföreningens styrelse ska för regionförvaltningsverket göra framställning om ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift enligt 8 kap 10 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). En advokat är skyldig att ge styrelsen de uppgifter som behövs för denna tillsyn. En advokat ska även tillåta en person som har förordnats av styrelsen att göra inspektioner i hans eller hennes byrå, om styrelsen finner att det är nödvändigt för tillsynen, och härvid visa de handlingar som ska granskas vid inspektionen. En styrelsemedlem och den som genomför en inspektion får inte obehörigen röja sekretessbelagda uppgifter som de har fått kännedom om i samband med tillsynen. (28.6.2017/469)

Vid avgörandet av ärenden som gäller medlemskap i advokatföreningen handlar styrelsemedlemmarna under tjänsteansvar.

Justitiekanslern har rätt att anhängiggöra ett sådant tillsynsärende som avses i 7 c § om han anser att en advokat inte uppfyller sina förpliktelser. Justitiekanslern har likaså rätt att yrka att advokatföreningens styrelse vidtar åtgärder mot en advokat om denne enligt justitiekanslern inte är behörig att vara advokat. Advokatföreningens styrelse och en advokat är skyldiga att till justitiekanslern lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på justitiekanslern.

6 a § (17.6.2011/716)

I samband med advokatföreningen finns en oberoende tillsynsnämnd och en oberoende tillsynsenhet vilka sköter de uppgifter i fråga om tillsynen över advokaters verksamhet som anges i denna lag. Enligt vad som föreskrivs i lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) och i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) sköter tillsynsnämnden och tillsynsenheten också de uppgifter som gäller tillsynen över offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Tillsynsnämnden behandlar och avgör sådana tillsynsärenden som avses i 7 c § och ger rekommendationer i sådana arvodestvister mellan en advokat och dennes klient som avses i 7 e §.

Tillsynsenheten bereder de tillsynsärenden och arvodestvister enligt 2 mom. som behandlas i tillsynsnämnden. Tillsynsenhetens verksamhet leds av en jurist som svarar för tillsynen. Juristen ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och vara väl förtrogen med advokatverksamhet.

I tillsynsenheten finns det utöver den jurist som svarar för tillsynen ett behövligt antal personer som är sekreterare i tillsynsnämnden. De ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. I tillsynsenheten kan det dessutom finnas annan personal.

En anställd vid tillsynsenheten får inte delta i skötseln av advokatföreningens andra ärenden än sådana som avses i 1 mom., om detta kan äventyra en oberoende och opartisk skötsel av tillsynsenhetens uppgifter.

L om statliga rättshjälpsbyråer 258/2002 har upphävts genom L 477/2016, se L om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 477/2016 8 §. Om tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd se L om rättegångsbiträden med tillstånd 715/2011 11 §.

7 § (17.6.2011/716)

Om en advokat till följd av omständigheter som framkommit vid behandlingen av ett tillsynsärende konstateras ha handlat i strid med 5 § 1 mom., ska tillsynsnämnden bestämma en disciplinär påföljd för advokaten. Påföljderna är uteslutning ur advokatföreningen, påförande av påföljdsavgift samt varning och anmärkning.

Om en advokat i sitt uppdrag handlar ohederligt eller på annat sätt uppsåtligen kränker någon annans rätt, ska advokaten uteslutas ur advokatföreningen. Om det finns förmildrande omständigheter för advokatens förfarande, kan advokaten åläggas att betala påföljdsavgift eller tilldelas varning.

Handlar en advokat annars i strid med god advokatsed, ska advokaten tilldelas varning eller anmärkning. Om en advokat upprepade gånger gör sig skyldig till ett sådant förfarande som avses i detta moment eller i 2 mom. eller om det annars finns försvårande omständigheter, kan advokaten uteslutas ur advokatföreningen eller åläggas att betala påföljdsavgift. Detta moment tillämpas också om en advokat begår en gärning som kan minska aktningen för advokatkåren.

Påföljdsavgiften är minst 500 och högst 15 000 euro. Vid påförandet av påföljdsavgiften beaktas bland annat hur klandervärt advokatens förfarande har varit, advokatens erfarenhet av advokatuppdrag och advokatens ekonomiska förhållanden, så att påföljden står i ett rättvist förhållande till förfarandet. Med påföljdsavgiften, som betalas till advokatföreningen, täcks kostnaderna för tillsynsnämndens och tillsynsenhetens verksamhet.

Påföljdsavgift påförs inte, om ett ärende som gäller samma förseelse är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller vid en domstol behandlas som brottmål eller om advokaten genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för förseelsen.

I de fall som avses i 3 mom. behöver påföljdsavgift inte påföras, om advokaten genom sitt förfarande endast i ringa mån bryter mot advokatens skyldigheter och förfarandet i förhållande till dess skadlighet också bedömt som en helhet ska anses ringa.

En advokat som har registrerats i EU-registret ska avföras ur registret under samma förutsättningar som en advokat ska uteslutas ur föreningen.

Har advokaten upphört att vara medlem i advokatföreningen efter det att tillsynsärendet har blivit anhängigt, kan tillsynsnämnden fortsätta behandlingen av ärendet och uttala sig om huruvida advokaten under sin tid som medlem har förfarit klandervärt och vilken påföljd advokaten på grund av detta skulle ha ådragit sig.

Tillsynsnämnden kan bestämma att ett beslut om uteslutning ur advokatföreningen eller om avförande ur EU-registret ska iakttas trots ändringssökande.

7 a § (17.6.2011/716)

Tillsynsnämnden består av en ordförande och elva andra medlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dem. Ordföranden och ordförandens suppleant samt sex av de övriga medlemmarna och deras suppleanter ska vara advokater. Tre av medlemmarna och deras suppleanter ska vara personer som inte hör till advokatkåren men som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och forskning i juridik vid universitet. Två av medlemmarna och deras suppleanter ska vara sådana rättegångsbiträden med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd. Mandattiden för tillsynsnämndens medlemmar och suppleanter är tre år.

Advokatföreningens delegation väljer tillsynsnämndens ordförande och ordförandens suppleant samt de medlemmar som hör till advokatkåren och en suppleant för var och en av dem. Statsrådet utnämner på framställning av justitieministeriet de medlemmar i tillsynsnämnden som inte hör till advokatkåren samt deras personliga suppleanter. Innan framställningen görs ska justitieministeriet be advokatföreningen om ett utlåtande om de föreslagna personernas behörighet för uppdraget. Utlåtandet ska vara tillstyrkande i fråga om de i 1 mom. avsedda kandidater som inte hör till advokatkåren och inte är rättegångsbiträden med tillstånd. Begäran om utlåtande ska avse dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska utnämnas. Tillsynsnämnden väljer varje år tre vice ordförande inom sig.

Den som har varit medlem av tillsynsnämnden sex år i följd kan omväljas eller utnämnas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Den som har varit medlem av nämnden sex år i följd kan dock väljas till ordförande för nämnden. Posten som ordförande för tillsynsnämnden kan innehas högst sex år i följd. Medlemmarna av nämnden och suppleanterna beviljas avsked av det organ som har valt eller utnämnt honom eller henne och som med iakttagande av det föreskrivna förfarandet väljer eller utnämner efterträdare för personen för återstoden av mandattiden.

7 b § (30.7.2004/697)

Tillsynsnämnden kan vara uppdelad på fyra sektioner, vilka var och en består av tre medlemmar. Tillsynsnämnden bestämmer sektionernas sammansättning så att varje sektion som medlemmar har högst två advokater och högst två personer som inte hör till advokatkåren. Ordförande för sektionerna är tillsynsnämndens ordförande och tre vice ordförande. Vid behandlingen av en arvodestvist i en sektion är ordförande dock en i 7 a § 1 mom. avsedd medlem som inte är advokat eller rättegångsbiträde med tillstånd. (17.6.2011/716)

Tillsynsnämndens plenum är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande och minst åtta andra medlemmar är närvarande. En sektion i tillsynsnämnden är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande. (17.6.2011/716)

Om det uppstår meningsskiljaktigheter avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol. Vid behandlingen av ett tillsynsärende iakttas dock det omröstningsförfarande som föreskrivs i 10 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

7 c § (30.7.2004/697)

Ett tillsynsärende blir anhängigt när tillsynsnämnden i fråga om en advokat tar emot ett skriftligt klagomål eller en anmälan från justitiekanslern eller en anmälan som en domstol har gjort med stöd av 15 kap. 10 a § i rättegångsbalken. Ett ärende blir också anhängigt när advokatföreningens styrelse har beslutat att överföra ett ärende som har kommit till dess kännedom för behandling i tillsynsnämnden. (17.6.2011/716)

Om ett klagomål är så bristfälligt att ärendet inte kan avgöras på basis av klagomålet, skall klaganden uppmanas att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Klaganden skall samtidigt informeras om på vilket sätt klagomålet är bristfälligt och om att tillsynsnämnden kan lämna ärendet utan prövning om klaganden inte följer uppmaningen att komplettera klagomålet. Ett klagomål som gäller ett ärende som har avgjorts tidigare upptas inte till prövning i tillsynsnämnden om inte ny utredning som inverkar på saken läggs fram i klagomålet.

Om det har gått längre tid än fem år från de händelser som klagomålet gäller, kan ärendet lämnas utan prövning.

7 d § (30.7.2004/697)

Tillsynsärenden behandlas i tillsynsnämndens sektioner eller i plenum. I plenum behandlas de ärenden som tillsynsnämndens ordförande har bestämt att skall behandlas där eller som sektionerna har överfört till plenum. Ärenden som gäller uteslutning ur advokatföreningen eller påförande av en påföljdsavgift avgörs alltid i plenum.

Tillsynsärenden behandlas i ett skriftligt förfarande. Beslut om att en advokat utesluts ur advokatföreningen eller åläggs att betala påföljdsavgift kan dock fattas endast om muntlig förhandling har ordnats i ärendet. Tillsynsnämnden eller en sektion kan ordna muntlig förhandling också i andra fall. Advokaten och klaganden skall kallas till den muntliga förhandlingen.

Advokaten skall ges tillfälle att bli hörd innan ett ärende avgörs. Advokaten skall öppet och sanningsenligt lämna de upplysningar och utredningar som har begärts. Klaganden skall beredas tillfälle att yttra sig med anledning av advokatens bemötande. Nämnden och sektionerna skall även i övrigt se till att saken blir tillräckligt utredd.

7 e § (30.7.2004/697)

En arvodestvist blir anhängig när tillsynsnämnden tar emot en skriftlig ansökan från en advokats huvudman eller någon annan klient. Om ansökan är så bristfällig att ärendet inte kan avgöras på basis av ansökan, ska sökanden uppmanas att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Sökanden ska samtidigt informeras om på vilket sätt ansökan är bristfällig och om att tillsynsnämnden kan lämna ansökan utan prövning om sökanden inte följer uppmaningen att komplettera den. (17.6.2011/716)

Parter i förfarandet i en arvodestvist är advokaten och det bolag för vars räkning advokaten har handlat samt sökanden. Advokaten och det bolag för vars räkning advokaten har handlat skall ges tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Sökanden skall beredas tillfälle att yttra sig med anledning av advokatens och bolagets bemötande.

En arvodestvist behandlas i en av tillsynsnämndens sektioner i ett skriftligt förfarande. Sektionen kan ordna muntlig förhandling, till vilken parterna skall kallas.

Någon rekommendation ges inte, om sökandens rätt att yrka på sänkning av arvodet har preskriberats enligt lag.

En rekommendation är inte verkställbar, och den har inte samma rättsverkningar som en dom.

7 f § (30.7.2004/697)

Om samma arvodestvist är anhängig både vid domstol och i tillsynsnämnden och advokatens klient underrättar domstolen om detta innan klienten svarar i huvudsaken, skall behandlingen av ärendet vid domstolen avbrytas tills tillsynsnämnden har givit sin rekommendation.

7 g § (30.7.2004/697)

Avgörandet i ett tillsynsärende och i en arvodestvist skall ges i form av en särskild handling. I handlingen skall anges

1) ärendeslaget och dagen för avgörandet,

2) parternas och klagandens namn,

3) de yrkanden som framställts och de bemötanden som avgivits i saken jämte motivering,

4) motiveringen till avgörandet,

5) de lagrum, de punkter i advokatföreningens stadgar och de anvisningar om god advokatsed som har tillämpats i saken,

6) slutresultatet, samt

7) namnet på dem som har hört till den sammansättning som avgjort saken och deras ställning samt om omröstning har ägt rum; om omröstning har ägt rum, skall de avvikande meningarna fogas till den handling som innehåller avgörandet.

Till avgörandet i en arvodestvist skall fogas anvisningar om hur sökanden skall gå till väga om han vill föra arvodestvisten till domstol.

7 h § (30.7.2004/697)

Tillsynsnämnden ska föra en offentlig dagbok över de tillsynsärenden och arvodestvister som den behandlat. I dagboken ska antecknas uppgifter om klaganden eller sökanden, advokaten och vid behov advokatbolaget, ärendeslaget, dagen för avgörandet och utgången i ärendet. Av dagboken ska även framgå i vilken fas behandlingen av ärendet är. I dagboken antecknas dessutom om advokaten har följt tillsynsnämndens arvodesrekommendation. (17.6.2011/716)

Uppgifterna om ett ärende stryks ur den offentliga dagboken enligt följande:

1) uppgifter om uteslutning och påföljdsavgift tio år efter att avgörandet gavs,

2) uppgifter om varning sex år efter att avgörandet gavs, och

3) uppgifter om anmärkning och om att påföljd inte har bestämts tre år efter att avgörandet gavs.

Uppgifterna om en arvodestvist stryks tre år efter att rekommendationen gavs.

En uppgift stryks dock inte, om i dagboken beträffande advokaten i fråga finns en sådan nyare uppgift om en påföljd eller en rekommendation om sänkning av arvodet som ännu inte kan strykas enligt 2 eller 3 mom.

7 i § (17.6.2011/716)

Tillsynsnämnden ska utarbeta ett offentligt referat över nämndens avgörande i ett tillsynsärende och i en arvodestvist. I referatet ska anges

1) ärendeslaget och dagen för avgörandet,

2) namnet på advokaten och, i en arvodestvist, även namnet på advokatbolaget,

3) ärendet och motiveringen till avgörandet i huvuddrag,

4) de lagrum, de punkter i advokatföreningens stadgar och de anvisningar om god advokatsed som har tillämpats i saken,

5) slutresultatet,

6) namnet på dem som har hört till den sammansättning som avgjort saken och deras ställning samt uppgift om huruvida omröstning har ägt rum; om omröstning har ägt rum, ska till referatet fogas det slutresultat med motivering som de medlemmar som varit av avvikande mening har understött.

Tillsynsnämnden ska hålla det offentliga referatet tillgängligt för allmänheten så länge uppgifterna om avgörandet enligt 7 h § finns antecknade i den offentliga dagboken.

7 j § (17.6.2011/716)

I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett tillsynsärende eller en arvodestvist gäller vad som föreskrivs eller bestäms om jäv för advokater och domare.

Till den del något annat inte föreskrivs i lag, tillämpas på behandlingen av ett tillsynsärende och en arvodestvist i tillsynsnämnden och tillsynsenheten vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

På offentligheten för tillsynsnämndens och tillsynsenhetens handlingar och verksamhet i tillsynsärenden och arvodestvister tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om något annat inte följer av tystnadsplikten för advokater. En handling blir dock inte offentlig förrän tillsynsnämnden har gett sitt avgörande eller avgörandet finns tillgängligt för dem som är delaktiga i saken.

7 k § (17.6.2011/716)

Tillsynsnämndens medlemmar handlar under domaransvar, och de får inte obehörigen röja enligt lag sekretessbelagda uppgifter som de har fått kännedom om vid behandlingen av ett tillsynsärende eller en arvodestvist.

På en anställd vid tillsynsenheten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon sköter uppgifter som hänför sig till ärenden som avses i 6 a § 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar för en anställd vid tillsynsenheten när han eller hon sköter nämnda uppgifter finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 § (23.12.1999/1249)

Den som har uteslutits ur advokatföreningen eller såsom disciplinär påföljd avförts ur EU-registret kan, sedan tre år förflutit från uteslutningen eller avförandet, på ansökan på nytt antas som medlem av föreningen eller registreras i EU-registret.

En person vars tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde i enlighet med lagen om rättegångsbiträden med tillstånd har återkallats som en disciplinär påföljd, kan inte antas som medlem i advokatföreningen förrän tre år förflutit från det att återkallandet av tillståndet började. (17.6.2011/716)

9 § (30.7.2004/697)

En advokat som är försatt i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats upphör att vara medlem av advokatföreningen, och styrelsen ska avföra advokaten ur advokatregistret. (17.6.2011/716)

Om en advokat som registrerats i EU-registret upphör att vara advokat i sitt hemland, skall advokaten avföras ur EU-registret.

Om en advokat inte längre uppfyller behörighetsvillkoren enligt 3 § 1 mom. 1 punkten, skall styrelsen utesluta advokaten ur föreningen.

En advokat som upphör att utöva advokatverksamhet eller som av skäl som nämns i 3 § 4 mom. inte längre har rätt att vara advokat skall anhålla om utträde ur advokatföreningen. Anhåller advokaten inte utan dröjsmål om utträde, skall styrelsen utesluta advokaten ur föreningen.

Innan sådana åtgärder som avses i 3 och 4 mom. vidtas skall advokaten ges tillfälle att bli hörd vid en av styrelsen ordnad muntlig förhandling.

Advokatföreningens styrelse kan med avvikelse från 4 mom. bevilja en advokat som upphör att utöva advokatverksamhet på grund av att han eller hon går i pension och som omedelbart före pensioneringen utövat sådan verksamhet i minst tio år tillstånd att förbli medlem av föreningen.

10 § (30.7.2004/697)

Den vars ansökan enligt 3 § 4 mom. eller 4 § 1 mom. har avslagits eller som har vägrats registrering i EU-registret, har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut av advokatföreningens styrelse. En advokat som berörs av ett tillsynsärende har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över ett beslut av tillsynsnämnden i ett sådant tillsynsärende som avses i 7 c §. Dessutom har den som har uteslutits ur advokatföreningen eller som har avförts ur advokatregistret eller EU-registret rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över ett beslut av advokatföreningens styrelse i ett sådant ärende som avses i 9 §. (17.6.2011/716)

Justitiekanslern har rätt att anföra besvär över styrelsens och tillsynsnämndens beslut i ärenden som avses i 7 och 9 §.

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar. Besvärstiden börjar den dag då beslutet delgavs. Besvärsskriften riktas till Helsingfors hovrätt och ska inom den föreskrivna tiden ges in till tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden ska utan dröjsmål sända besvärsskriften med bilagor och en kopia av det överklagade beslutet samt advokatföreningens utlåtande med anledning av besvären till hovrätten. (17.6.2011/716)

Hovrätten skall när den behandlar ett besvärsärende ge justitiekanslern, advokatföreningen och klaganden tillfälle att bli hörda med anledning av besvären och att vid behov lägga fram bevisning och annan utredning i saken.

11 §

Var, som icke är advokat, men använder yrkesbeteckningen advokat eller benämner sin byrå advokatbyrå eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara medlem av den allmänna advokatföreningen, straffes med böter.

Straffyrkande för en gärning som avses i 1 mom. får framställas av åklagaren eller av advokatföreningen. (13.5.2011/443)

12 §

Advokatföreningen må för att förverkliga sina ändamål samt ekonomiskt trygga advokaterna och deras familjer grunda fonder genom att för dessa ändamål insamla särskilda avgifter av sina medlemmar.

13 §

Genom stadgandena i denna lag inskränkes icke rätten att uppträda såsom rättegångsombud eller -biträde.

13 a § (31.8.2001/765)

Vad som i denna lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959) föreskrivs om personer med yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en medlemsstat i Europeiska unionen tillämpas också på den som har yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.

13 b § (17.6.2011/716)

Närmare bestämmelser om hur arbetet i tillsynsnämnden och tillsynsenheten ska ordnas kan utfärdas i en arbetsordning som fastställs av tillsynsnämnden.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959, dock så, att stadgandet i lagens 11 § skall tillämpas först från och med den 1 december 1959. Justitieministeriet åligger att redan innan lagen träder i kraft till interimistisk styrelse för advokatföreningen förordna 12 personer, som samtyckt därtill och av justitieministeriet befinnas lämpliga. Den interimistiska styrelsen, som inom sig utser ordförande och viceordförande och vars mandattid utgår vid advokatföreningens första ordinarie sammanträde, skall uppgöra förslag till stadgar för advokatföreningen, tillsätta interimistiska verksamhetsorgan och vidtaga de övriga åtgärder, som äro nödiga, för att advokat föreningens verksamhet skall kunna påbörjas, då lagen träder i kraft. Advokatföreningens stadgar skola fastställas, innan denna lag träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1982/368:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982.

Regeringens proposition 31/82, Lagutsk. bet. 3/82, Stora utsk. bet. 46/82

28.2.1992/197:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992. Stadgandena i 5 § 2 mom. träder dock i kraft den 15 mars 1992.

Åtgärder som behövs för ändring av Finlands Advokatförbunds stadgar och för val av delegationen och övriga organ får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/91, Lagutsk. bet. 8/91

8.1.1993/31:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 56/92, LaUB 7/92, Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/249/EEG) och rådets direktiv (89/48/EEG)

21.4.1995/626:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

1.4.1999/458:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998, LaUB 20/1998, RSv 234/1998

23.12.1999/1249:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Vid beräkningen av den tid på tre år som avses i 3 § 3 mom. i denna lag kan beaktas advokatverksamhet som regelbundet utövats i Finland innan lagen trätt i kraft.

RP 110/1999, LaUB 7/1999, RSv 91/1999

31.8.2001/765:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. (L 765/2001 trädde i kraft enligt F 431/2002 den 1.6.2002.)

RP 40/2001, UtUB 5/2001, RSv 71/2001

30.7.2004/697:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

Denna lag tillämpas på tillsynsärenden och arvodestvister som är anhängiga när denna lag träder i kraft. Beträffande påföljderna tillämpas på advokatens handlingar och försummelser den lag som leder till en lindrigare påföljd för advokaten.

Mandattiden för de som är medlemmar av disciplinnämnden när denna lag träder i kraft fortgår till utgången av den tid för vilken de blivit valda. Utan hinder av 7 a § 1 mom. är mandattiden för den tredje av de medlemmar av tillsynsnämnden som inte hör till advokatkåren samt dennes suppleant ett år när de väljs första gången.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 54/2004, LaUB 5/2004, RSv 93/2004

30.11.2007/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007, KuUB 5/2007, RSv 52/2007

29.8.2008/569:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 32/2008, EkUB 11/2008, RSv 67/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (305L0029); EGT nr L 149, 11.6.2005, s. 22

13.5.2011/443:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

17.6.2011/716:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna lag tillämpas också på tillsynsärenden och arvodestvister som är anhängiga vid lagens ikraftträdande.

Mandattiden för de personer som är medlemmar i tillsynsnämnden när denna lag träder i kraft fortgår tills den tid för vilken de har valts löper ut. Trots det som föreskrivs i 7 a § 1 mom. ska den första utnämningen av rättegångsbiträden med tillstånd och deras suppleanter till medlemmar i tillsynsnämnden ske med tillämpning av de behörighetsvillkor i nämnda moment som gäller andra än advokater och rättegångsbiträden med tillstånd. Mandattiden för den ena medlemmen och dennes suppleant är ett år och för den andra medlemmen och dennes suppleant två år.

Vid beräkningen av den längd för medlemskap i tillsynsnämnden som avses i 7 a § 3 mom. beaktas också medlemskap i tillsynsnämnden före lagens ikraftträdande.

Den som är jurist med ansvar för tillsynen och de som är sekreterare i tillsynsnämndens sektioner när denna lag träder i kraft överförs med stöd av denna lag till tillsynsenheten för att sköta uppdraget som jurist med ansvar för tillsynen och uppdraget som sekreterare i tillsynsnämnden. Den personal som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid tidpunkten för överföringen hänför sig till deras anställningsförhållande och sin lön i euro.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 318/2010, LaUB 40/2010, RSv 337/2010

4.12.2015/1391:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Den förutsättning som anges i 3 § 1 mom. 3 punkten uppfylls också av en person som av Utbildningsstyrelsen har fått ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om behörighet för en uppgift som fordrar högre högskoleexamen i juridik och som senast den 31 december 2018 har genomgått de eventuella kompensationsåtgärder som förutsattes i beslutet, samt av en person som av Utbildningsstyrelsen har fått ett beslut enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) om jämställande av högskoleexamen med en juris magisterexamen som kan avläggas i Finland och som har genomfört de eventuella kompletterande högskolestudier som förutsattes i beslutet.

L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007 har upphävts genom L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1384/2015 och L om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför 531/1986 har upphävts genom L om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför 1385/2015.

RP 22/2015, KuUB 6/2015, RSv 50/2015

28.6.2017/469:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

10.8.2018/639:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.