Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

2.6.1950/266

Lag om avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Uppgår staten tillkommande särskild avgift eller annan skatt än sådan, som skall uppbäras enligt lagen om skatteuppbörd, till obetydligt belopp, skall den icke debiteras, ej heller, om debitering redan verkställts, indrivas. (11.8.1978/626)

Med särskild avgift avses i denna lag avgifter, som debiteras å landskontor eller länsstyrelses skatteuppbördsbyrå för indrivning av ur statens medel i förskott utbetalade lantmäteriarvoden, jord- och skogsförbättringslån samt andra med dem jämförliga statens tillgodohavanden.

Beträffande indrivning i ett för allt av oguldet kapital på vissa av staten beviljade lån samt i förskott utbetalade ersättningar är gällande, vad därom är särskilt stadgat, dock sålunda, att därest lån eller ersättning, som skall erläggas i ett för allt, jämte räntor uppgår till obetydligt belopp, stadgandena i 1 mom. skola tillämpas.

2 § (5.12.1963/532)

2 § har upphävts genom L 5.12.1963/532.

3 §

Har till följd av räknefel eller annat misstag, som begåtts av tjänsteman eller betalningsskyldig eller någon annan, staten tillkommande inkomst indrivits till lägre belopp eller utgift, som staten skall bestrida, utbetalts till högre belopp än ske bort och är skillnaden obetydlig, skall den icke indrivas, därest indrivningen skulle medföra oproportionerligt mycket arbete eller kostnader. Indrivning får dock äga rum, för såvitt felen från vederbörandes sida äro oproportionerligt talrika eller särskild anledning för indrivning eljest föreligger.

Med tjänsteman avses i denna lag alla personer, som utföra statliga åligganden under tjänstemannaansvar.

4 §

Ovan i denna lag nämnd skatt, avgift eller annan statens fordran skall anses obetydlig, därest beloppet understiger av finansministeriet fastställt belopp.

5 §

Har i annan lag stadgats högre minimigräns för belopp, som skall debiteras eller indrivas, än i 4 § avses, skall den utan hinder av stadgandena i denna lag iakttagas.

6 §

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av finansministeriet.

Finansministeriet äger även befogenhet förordna, att denna lag skall tillämpas jämväl på andra staten tillkommande smärre skatter, avgifter och tillgodohavanden än ovan nämnts.

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1963/532:
11.8.1978/626:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.