Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

7.6.1946/436

Lag om kollektivavtal

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Kollektivavtal i denna lags mening är ett avtal, som av en eller flere arbetsgivare eller registrerade föreningar av arbetsgivare slutes med en eller flere registrerade föreningar av arbetstagare om villkor, som skola lända till efterrättelse vid arbetsavtal eller arbetsförhållanden i övrigt.

Med förening av arbetsgivare avses i denna lag förening, till vars egentliga ändamål hör att bevaka arbetsgivarnas intressen i arbetsförhållandena, och med förening av arbetstagare avses förening, till vars egentliga ändamål hör att bevaka arbetstagarnas intressen i arbetsförhållandena.

2 § (26.1.2001/58)

Kollektivavtal skall ingås skriftligen. Ett avtal kommer också till stånd om dess innehåll antecknas i det protokoll som görs upp vid förhandling mellan parterna och protokollets riktighet styrks på ett gemensamt överenskommet sätt.

Den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet skall inom en månad efter att det har undertecknats sända avtalet i kopia och i elektronisk form till det ministerium som svarar för arbetarskyddet och tillsynen över detta. Den som på arbetsgivarsidan är part i ett riksomfattande kollektivavtal skall dessutom sända den nämnda myndigheten uppgifter om antalet medlemsföretag samt om antalet arbetstagare hos dessa företag, grupperade enligt de kollektivavtal som skall tillämpas i deras anställningsförhållanden. Om en enskild arbetsgivare särskilt avtalar skriftligen med en arbetstagarförening som avses i 1 § 2 mom. om att arbetsgivaren iakttar bestämmelserna i ett riksomfattande kollektivavtal, skall även denna arbetsgivare till den ovan avsedda myndigheten sända en utredning om antalet arbetstagare som omfattas av det avtal arbetsgivaren ingått.

Om en arbetsgivare eller en förening av arbetsgivare eller en förening av arbetstagare efteråt ansluter sig till kollektivavtalet eller innehavaren av ett företag enligt 5 § blir part i avtalet, eller om kollektivavtalet upphör att gälla med avseende på några eller alla parter, skall den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet inom en månad sända en anmälan även om detta till den myndighet som avses i 2 mom.

Den som på arbetstagarsidan är part i ett riksomfattande kollektivavtal skall till den myndighet som avses i 2 mom. sända medlemsuppgifter över arbetstagare som är i arbete, grupperade enligt de kollektivavtal som skall tillämpas i deras anställningsförhållanden.

3 §

Kollektivavtal, som icke ingåtts för bestämd tid, kan, därest om uppsägningstiden icke annorlunda överenskommits, av part när som helst uppsägas att upphöra efter tre månader. Kollektivavtal, som slutits för längre tid än fyra år, gäller efter förloppet av fyra år såsom kollektivavtal, vars giltighetstid icke blivit bestämd.

Uppsägning bör ske skriftligen.

4 §

Bundna vid kollektivavtalet äro:

1) de arbetsgivare och föreningar, vilka ingått kollektivavtalet eller vilka efteråt med begivande av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detsamma;

2) de registrerade föreningar, vilka direkt eller genom mellanled äro underföreningar till i föregående punkt nämnda föreningar; och

3) de arbetsgivare och arbetstagare, vilka äro eller under avtalets giltighetstid varit medlemmar av förening, som är bunden vid avtalet; och äga dessa arbetsgivare och arbetstagare vid arbetsavtal, som slutes dem emellan, iakttaga kollektivavtalets bestämmelser.

Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal, må inom dess tillämpningsområde icke heller med arbetstagare, som står utanför avtalet men utför i kollektivavtalet avsett arbete, sluta arbetsavtal på villkor, som står i strid med kollektivavtalet.

Vad i 1 och 2 mom. är sagt, skall likväl iakttagas endast för såvitt förening, arbetsgivare eller arbetstagare icke är bunden av tidigare, på andra villkor avslutat kollektivavtal och såvida omfattningen av kollektivavtalets verkan icke blivit i avtalet begränsad.

5 §

Har innehavare av företag varit part i eller annars bunden av kollektivavtal, inträder hans efterträdare i alla de rättigheter och skyldigheter, som enligt kollektivavtalet tillkommo den tidigare innehavaren av företaget.

6 §

Står arbetsavtal till någon del i strid med kollektivavtal, som skall tillämpas med avseende å detsamma, är arbetsavtalet till denna del ogiltigt, och skola i stället för de ogiltiga villkoren motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet lända till efterrättelse.

7 §

Arbetsgivare och arbetstagare, som är bundna av kollektivavtal och som medvetet bryter eller som på goda grunder hade bort inse att de bryter mot bestämmelser i avtalet, kan dömas att betala plikt, arbetsgivaren högst 23 500 euro och arbetstagaren högst 230 euro. (26.10.2001/864)

Ådömande av plikt kan upprepas intill dess det mot kollektivavtalet stridande sakläget är undanröjt.

Dessa bestämmelser kunna i kollektivavtal uteslutas eller ändras.

8 §

Kollektivavtal förpliktar de föreningar och arbetsgivare, som äro parter i eller annars bundna vid detsamma, ävensom föreningar, vilkas medlemmar eller i 4 § 1 mom. 2 punkten nämnda föreningar med föreningens begivande ingått kollektivavtal, att undvika alla mot avtalet i dess helhet eller någon enskild bestämmelse däri riktade kampåtgärder. Föreningar, som äro parter i avtalet, äga dessutom tillse, att jämväl de under dem lydande föreningar, arbetsgivare och arbetstagare, som beröras av avtalet, undvika sådana kampåtgärder och icke heller på annat sätt bryta mot bestämmelserna i kollektivavtalet.

Förening som är part i kollektivavtal anses ha försummat sin i 1 mom. nämnda tillsynsskyldighet, om klar och ostridig bestämmelse i kollektivavtalet inte har tillämpats i enlighet med de i kollektivavtalet som parter medverkande föreningarnas enhälliga ståndpunkt och den oriktiga tillämpningen, med beaktande av omständigheterna, inte snabbt rättas till när den har kommit till föreningens kännedom. (7.9.1984/660)

9 §

En förening och en arbetsgivare som är part i eller eljest bunden av ett kollektivavtal, men som inte uppfyller av avtalet härflytande och i 8 § nämnda förpliktelser skall i stället för skadestånd betala plikt, om inte annorlunda bestämts i avtalet. Denna plikt får inte överstiga 23 500 euro. (26.10.2001/864)

Består brott mot bestämmelserna i kollektivavtal däri, att en penningprestation, som grundar sig på avtalet, icke erlagts, kan överträdaren även förpliktas att erlägga penningbeloppet.

10 § (6.6.1986/424)

Vid ådömandet av plikt skall hänsyn tas till alla framkomna omständigheter, såsom skadans storlek, graden av ådagalagd skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen givit och föreningens eller företagets storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt inte ådömas.

Ädömd plikt tillfaller, om annorlunda inte har bestämts i kollektivavtalet, den skadelidande, då förmögenhetsskada uppstått, men annars den part på vars yrkande domen meddelats. Finns det flera parter som har rätt till pliktbeloppet, skall i domen bestämmas hur det utdömda beloppet skall fördelas mellan parterna, med beaktande av storleken av den skada som orsakats var och en av dem eller deras medlemmar eller personer som de företräder.

11 §

Hava bestämmelser i kollektivavtal så väsentligen åsidosatts, att avtalsförhållandets fortsatta iakttagande skäligen icke kan fordras av övriga av avtalet bundna, kan kollektivavtalet förklaras omedelbart vara hävt.

Hava å ena sidan flere varit parter i kollektivavtal och har avtalet på grund av åtal mot någon av dem förklarats hävt, kan avtalet inom två veckor uppsägas jämväl för de övrigas vidkommande.

Har kollektivavtal förklarats hävt och har på samma sida som den, vilken därom fört talan, jämväl annan varit part i avtalet, äge denne rätt att inom två veckor uppsäga avtalet.

Sålunda uppsagt avtal skall genast upphöra att gälla.

12 §

Arbetsgivare, som äro bundna av kollektivavtal, skola anslå detsamma på arbetsplatsen.

13 §

Uraktlåter arbetsgivare att fullgöra honom enligt 12 § åliggande skyldigheter, straffes med högst tio dagsböter.

13 a § (26.10.2001/864)

De i 7 och 9 § nämnda beloppen skall genom förordning av statsrådet justeras treårsvis i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.

14 §

Denna lag träder i kraft den l juli 1946, och genom densamma upphäves lagen den 22 mars 1924 om kollektivavtal (88/24).

Ikraftträdelsestadganden:

7.9.1984/660:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På överträdelse av bestämmelse i kollektivavtal och på kampåtgärd som skett eller vidtagits före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 39/84, Socialutsk. bet. 9/84, Stora utsk. bet. 89/84

6.6.1986/424:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På överträdelse av bestämmelse i kollektivavtal och på kampåtgärder som inträffat före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 248/85, Socialutsk. bet. 6/86, Stora utsk. bet. 43/86

26.1.2001/58:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Den som på arbetsgivarsidan är bunden av ett kollektivavtal som gäller vid lagens ikraftträdande skall inom en månad från lagens ikraftträdande sända kollektivavtalet i elektronisk form till det ministerium som svarar för tillsynen över arbetarskyddet. Den som på arbetsgivarsidan och den som på arbetstagarsidan är part i ett riksomfattande kollektivavtal skall inom en månad från lagens ikraftträdande sända de uppgifter som avses i 2 § 2 och 4 mom. till det ministerium som svarar för tillsynen över arbetarskyddet.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

26.10.2001/864:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

I beslut om pliktbelopp som avses i denna lag kan beloppet anges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2001, ApUB 6/2001, RSv 115/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.