Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

26.5.1944/389

Lag om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (6.11.1970/674)

Innehavare av kommunala tjänster har rätt att i sådana ärenden av principiell eller annars allmän natur, angående anställning i tjänst samt till tjänsteförhållandet hörande rättigheter och skyldigheter, om vilka inte kan förhandlas och avtalas med stöd av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970), så som bestäms i denna lag och med stöd av den utfärdad förordning, förhandla med vederbörande statliga myndighet genom förmedling av sådan registrerad förening med förhandlingsrätt, till vars egentliga syftemål hör att bevaka tjänsteinnehavarnas intressen i kommunala tjänsteförhållanden. (13.4.2007/451)

Genom ovan i 1 mom. omförmälda förhandlingar inskränkes icke myndighets befogenhet att i laga ordning fatta beslut i ärende, ej heller innehavares av tjänst rätt att hos myndighet göra framställningar eller eljest bevaka sina intressen.

3 mom. har upphävts genom L 13.4.2007/451. (13.4.2007/451)

2 § (20.9.1945/912)

Innan myndighet uppgör förslag till utfärdande eller ändring av bestämmelser angående de i 1 § 1 mom. avsedda ärendena eller utfärdar eller ändrar sådan bestämmelse, skall densamma på lämpligt sätt bereda de föreningar, vilka ärendet anses beröra, tillfälle att taga kännedom om de förslag eller utkast, vilka angå sådana bestämmelser.

Åstundar förening förhandlingar om ärende, som nämnes i 1 mom., skall densamma därom göra anmälan till myndigheten senast inom åtta dagar från delfåendet.

3 §

Om förhandlingar anhålles skriftligt. Anhållan, som i laga ordning ingivits till vederbörande myndighet, må icke förvägras, utom då ärendet icke är av den art, som i 1 § säges.

4 §

Myndighet må icke slutligt handlägga ärende, varom förhandlats, innan en vecka förflutit sedan de skriftliga förhandlingarna förklarats avslutade eller innan myndighet erhållit det vid muntliga förhandlingar förda protokollet.

Vad i 1 mom. är stadgat, må likväl icke tillämpas, där ärendet icke tål något dröjsmål.

5 §

Myndigheten bör erlägga arvode åt ordföranden och protokollföraren vid förhandlingarna, där arvode till dem skall utgå, samt tillhandahålla lokal och skrivmateriel för förhandlingen. I övrigt skola parterna själva vid kännas de av förhandlingarna föranledda kostnaderna.

6 §

Innehavare av tjänst må icke utan tvingande skäl förvägras ledighet för deltagande i muntliga förhandlingar.

7 §

Myndighets beslut, varigenom anhållan om inledande av förhandlingar förkastats, skall underställas socialministeriet, vilket, därest skäl därtill anses föreligga, kan ålägga myndighet att upptaga förhandlingarna. Socialministeriets beslut i ärendet är slutligt.

7 a § (13.4.2007/451)

7 a § har upphävts genom L 13.4.2007/451.

8 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1944.

Ikraftträdelsestadganden:

20.9.1945/912:
6.11.1970/674:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

14.5.1993/437:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 1993.

RP 14/93, FvUB 6/93

13.4.2007/451:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

RP 267/2006, AjUB 17/2006, RSv 308/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.