Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

11.9.1942/747

Förordning angående instiftande av Finlands Lejons orden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av statsministern instiftas härmed Finlands Lejons orden och fastställas för densamma följande statuter:

1 §

Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster. Utländska medborgare kunna jämväl hugnas med denna orden.

2 §

Ordens stormästare är republikens president och honom allena tillkommer att förläna denna orden.

3 § (10.12.1943/983)

Finlands Lejons orden består av följande klasser:

Kommendörer med stora korset,

Kommendörer av 1 klassen,

Kommendörer,

Riddare av 1 klassen och

Riddare.

Härjämte har instiftats Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj, som endast kan förlänas konstnärer och författare, samt Finlands Lejons ordens förtjänstkors.

4 § (10.12.1943/983)

Såsom vedermäle för militära förtjänster under krigstid kan denna orden, med undantag av Pro Finlandia-medaljen, förlänas med svärd.

Riddartecknet av I klassen och riddartecknet må förlänas med ett på bandet anbragt spänne, vars slag och form stormästaren fastställer. (17.11.1967/484)

5 §

Kommendör med storkors bär såsom insignier ordenskors och kraschan.

Ordenskorset är ett vitt emaljerat kors, infattat i guld och mäter såväl i höjd som bredd 54 mm. I mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i guld infattad röd, emaljerad glob. Korset bäres i ett 110 mm, för damer likväl 56 mm brett, mörkrött band över axeln från höger till vänster. Kommendörer, vilka tillhöra det andliga ståndet, bära korset i ett 110 mm brett ordensband över axlarna. (17.7.1957/269)

Kraschanen, som bäres på vänstra sidan av bröstet, består av en femuddig ordensstjärna av silver. Avståndet från mittpunkten till uddarnas spets är 44 mm. I mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i guld infattad, röd emaljerad glob. I vinklarna mellan stjärnuddarna finnas tre gyllene strålar.

6 §

Kommendör av 1 klassen bär såsom insignier likaledes ordenskors och kraschan.

Ordenskorset är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter i längd och bredd 49 mm och bäres i ett 52 mm brett ordensband om halsen.

Kraschanen är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter 41 mm från mittpunkten till uddarnas spets, har djupare vinklar mellan stjärnuddarna och saknar de gyllene strålarna samt bäres likaledes på vänstra sidan av bröstet.

7 §

Kommendör bär samma ordenskors som kommendör av 1 klassen.

8 §

Riddare av 1 klassen bär ett ordenskors, som är av samma utseende som de högre klassernas, men som i längd och bredd mäter 40 mm, i ett 32 mm brett ordensband på vänstra sidan av bröstet. På bandet är en rund rosett av samma färg med en diameter av 27 mm anbragt.

9 §

Riddare bär ett liknande ordenskors som riddare av 1 klassen men infattat i silver och utan rosett på bandet.

9 a § (10.12.1943/983)

Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj är en förgylld silvermedalj med en diameter av 30 mm; dess åtsida motsvarar ordenskorsets mittparti och på frånsidan omgiva inskriptionen "Pro Finlandia" och ett lagerkransornament ett fält, varå graveras innehavarens namn. Medaljen bäres på samma sätt som riddartecknet.

10 §

Finlands Lejons ordens förtjänstkors är ett kors utfört i silver av samma storlek som riddarekorset och bäres på samma sätt som detta. Mittpartiet har samma emaljerade glob med det gyllene lejonet som ordenskorsen.

11 § (17.11.1967/484)

Erhålles orden av en högre klass, anlägges icke den lägre, såvida denna ej förlänats med svärd.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller icke Pro Finlandia-medaljen och riddartecknet med spänne ej heller förtjänstkorset.

12 § (10.12.1943/983)

Finlands Lejons orden bäres efter motsvarande klass av Finlands Vita Ros’ orden.

Angående bärandet av Pro Finlandia-medaljen bestämmes särskilt.

13 §

Ordens angelägenheter handhavas av Finlands Vita Ros’ ordenskapitel, som härefter benämnes ordenskapitlet för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons orden.

14 § (19.12.2017/1019)

Sedan orden förlänats, utfärdas därtill hörande diplom, för vilket alla inhemska kommendörer, riddare och de som förlänats förtjänstkors ska erlägga av ordenskapitlet fastställd lösen, såvida orden ej förlänats med svärd. Lösen tas inte ut hos dem som förlänats medalj.

Ordensinsignierna jämte ordensdiplom tillställs utländska medborgare utan lösen.

Övriga grunder för befrielse från lösen fastställs av ordenskapitalet.

15 §

Ordenskapitlet består av stormästaren jämte ordenskanslern, vicekanslern samt minst fyra ledamöter, vilka samtliga utses av stormästaren.

16 §

För så vitt ej stormästaren önskar leda kapitlets förhandlingar, föres ordet vid desamma av kanslern och vid förfall för honom av vicekanslern.

17 §

Ordenskapitlet sammanträder på kallelse av stormästaren eller kanslern och äger fastställa bestämmelser för sin verksamhet.

18 § (29.4.2016/334)

Orden har en skattmästare och två sekreterare, vilka samtliga utses av stormästaren. Dessutom har orden den mängd kanslipersonal som ordenskapitlet beslutar. Ordenskapitlet fastställer behövliga närmare instruktioner för deras verksamhet.

19 §

Stormästaren äger avgöra om innehavare av orden förverkat sitt utmärkelsetecken.

20 §

Ordens sigill innehåller dess insignier.

21 §

Ordens högtidsdag är den 6 december.

Ikraftträdelsestadganden:

10.12.1943/983:
17.7.1957/269:
17.11.1967/484:
29.2.2008/134:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

De ordensinsignier som inte återställts när denna förordning träder i kraft behöver inte återställas.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.4.2016/334:

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2016.

19.12.2017/1019:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.