Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

10.5.1935/191

Lag om samfunds, sammanslutningars och samfällda förmåners skattskyldighet till ortodoxa församlingar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (9.11.1990/960)

Sådana aktiebolag och andelslag samt öppna bolag, kommanditbolag, partrederier eller andra sammanslutningar eller samfällda förmåner av vilkas aktier eller andelar mer än hälften enligt samfundets, sammanslutningens eller den samfällda förmånens aktie-, medlems- eller motsvarande förteckning i början av skatteåret tillhör medlemmar av ortodoxa kyrkosamfundet i Finland, är skattskyldiga till en församling inom detta kyrkosamfund så som därom stadgas särskilt. Detsamma gäller inhemska dödsbon som beskattas såsom särskilda skattskyldiga samt föreningar i vilka majoriteten av medlemmarna i början av skatteåret enligt medlemsförteckningen är medlemmar av nämnda kyrkosamfund.

1 a § (9.11.1990/960)

Vad som sägs i 1 § tillämpas dock inte på sammanslutningar som beskattas enligt 35 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, ej heller på sådana delar av inkomster som enligt 35 § 2 mom. i nämnda lag beskattas som inkomst för delägarna.

2 §

Av ovan i 1 § nämnd sammanslutning eller förening må ej uppbäras skatt på grund av lagen angående prästerskapets i de evangelisk-lutherska församlingarna avlöning, given den 4 augusti 1922.

L angående prästerskapets i de evangelisk-lutherska församlingarna avlöning har upphävts genom L 1032/1944. Se L om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder 106/1966.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1936, och skall tillämpas redan vid beskattning, som sker på grund av kommunaltaxeringen för år 1935.

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.1990/960:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 65/90, Statsutsk. bet. 28/90, Stora utsk. bet. 90/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.