Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

15.6.1928/211

Lag om inteckning i luftfartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (11.12.1964/596)

Ett luftfartyg som är registrerat i Finland eller antecknat i trafik- och transportregistret får intecknas till säkerhet för fullgörande av en förbindelse till ett visst penningbelopp. (4.5.2018/326)

Luftfartyg, som i 1 mom. avses, må icke pantsättas på sätt i 10 kap. 1 § handelsbalken är stadgat.

LuftfartsL 1194/2009 har upphävts genom L 864/2014.

2 §

Angående fastställande av inteckning i luftfartyg samt förutsättningarna för och verkan av inteckning, ändringssökande, så ock vad dylik inteckning i övrigt beträffar, äge, för såvitt icke nedan i denna lag annorlunda sägs, vad om inteckning i fartyg är stadgat motsvarande tillämpning.

Ändring sökes hos Åbo hovrätt.

3 § (4.5.2018/326)

Ärenden som gäller inteckning i luftfartyg handläggs av den myndighet som ska föra trafik- och transportregistret. Anteckningar om sådana ärenden ska göras i det registret.

4 §

Inteckning, som på grund av denna lag beviljas, medför panträtt i luftfartyget och dess tillbehör samt i den ersättning för skada å fartyg, vartill ägaren på grund av försäkring eller eljest är berättigad. Dock tillkommer ägaren rätt att uppbära ersättningen, om han ställer säkerhet för att den kommer att användas till fartygets iståndsättande.

Framom en intecknad fordran får ur ett luftfartyg i nedan angivna ordning tas ut

1) fordran för vilken borgenären har i 55 § lagen om luftfart (595/64) nämnd panträtt i luftfartyget,

2) fordran till säkerhet för vilken borgenären har retentionsrätt i det luftfartyg som han har i sin besittning, samt

3) skadestånd som fartygets ägare med stöd av lagen om luftfart är skyldig att erlägga.

(30.12.1992/1582)

LuftfartsL 281/1995 har upphävts genom L 1242/2005, se LuftfartsL 864/2014.

5 §

Försäljes luftfartyg utmätningsvis, skall auktionsförrättaren före auktionen införskaffa ur luftfartygsregistret utdrag rörande fartyget samt om försäljningen särskilt underrätta de inteckningshavare, vilkas boningsorter äro kända.

6 § (20.2.1931/78)

Inteckning, som i främmande stat är fastställd i luftfartyg, vare ej giltigt i Finland.

Ikraftträdelsestadganden:

20.2.1931/78:
11.12.1964/596:

Denna lag träder i kraft den dag, som bestämmes genom förordning.

30.12.1992/1582:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Tidigare lag tillämpas alltjämt på de fordringar för vilka egendomen har utmätts innan denna lag träder i kraft samt på fordringar för vilka borgenären i övrigt har rätt att yrka på betalning ur den utmätta egendomen om fordran har uppkommit och egendomen har utmätts för annan skuld innan denna lag träder i kraft.

RP 181/92, LaUB 13/92

4.5.2018/326:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.