Användningsvillkor för Finlex

1 Allmänt

Finlex är en av justitieministeriet ägd offentlig och avgiftsfri Internettjänst för rättsligt material. Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab (nedan Edita). Med tjänsteproducenter avses nedan både justitieministeriet och Edita.

2 Upphovsrätter och upphovsrätten närstående rättigheter

Innehållet i Finlex är till största delen fri från upphovsrätten (upphovsrättslagen 404/1961, 9 §).

Tjänsteproducenterna har dock uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i databaserna i Finlex eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 2 punkten). En hel databas eller en väsentlig del av den får således inte till exempel kopieras och publiceras som en del av en annan tjänst. Även länkning av dokument till en del av någon annan webbplats i sin omfattning, framställningssätt eller annars mot god sed är förbjudet.

En del av databaserna i Finlex innehåller material vars innehåll är upphovsrättsligt skyddat. Databaser som Edita har producerat och som innehåller skyddat material är uppdaterad lagstiftning och författningsändringsregistret. Största delen av textdokument som ingår i databasen för uppdaterad lagstiftning är redigerade sammandrag till vilka Edita har fogat alla ändringar i författningar samt till exempel redaktörens anmärkningar för ikraftträdandet av de ändrade författningarna samt bestämmelserna om ikraftträdandet av alla ändrade författningar. På referenskorten i förafattningsändringsregistret har det samlats uppgifter om bl.a. ändringar av författningen, giltigheten och bemyndigande. Edita har uteslutande rätt att förfoga över hela innehållet i dessa sammandrag eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av dem genom att framställa exemplar och göra dem tillgängliga för allmänheten (upphovsrättslagen 49 § 1 mom. 1 punkten). Dokument som har kopierats ur nämnda databaser får således inte användas bl.a. för produktion av nya databaser eller andra publikationer. Ur dokumenten får, i överensstämmelse med god sed, citat göras i den omfattning som motiveras av ändamålet.

I oklara fall kan användaren kontakta tjänsteproducenterna under adressen finlex@edita.fi.

3 Användarens ansvar

Användaren svarar för skada som orsakas tjänsteproducenterna eller en tredje part på grund av att tjänsten och dess material utnyttjats i strid med dessa villkor, lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller god sed. Om upphovsrättslig ersättningsskyldighet föreskrivs i 7 kap. i upphovsrättslagen och om straffrättsligt straffansvar i 7 kap. i upphovsrättslagen samt i 49 kap. i strafflagen (39/1889).

4 Tjänsteproducenternas ansvar

Tjänsteproducenterna svarar inte för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas användaren eller en tredje part på grund av eventuella fel eller brister i tjänsten eller av användning eller tolkning av uppgifterna i tjänsten. Tjänsteproducenterna svarar inte heller för att tjänsten lämpar sig för något särskilt syfte. Tjänsteproducenterna svarar inte för eventuella avbrott i användningen av tjänsten, till exempel på grund av underhåll, tekniska fel eller övriga motsvarande orsaker, eller för avbrott i tele- eller Internetförbindelserna.

5 Ändring av tjänsteverksamheten

Tjänsteproducenterna har rätt att ändra innehållet i, verksamheten av och användningsvillkoren för tjänsten för att utveckla tjänsten eller för någon annan nödvändig orsak.

6 Avgörande av tvister

Meningsskiljaktigheter om användningen av tjänsten bör i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt och upphovsrättsliga ärenden vid marknadsdomstolen enligt finsk lagstiftning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.