Regeringspropositioner: 2017

Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 186/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart
RP 185/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
RP 184/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
RP 183/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
RP 182/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
RP 181/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
RP 180/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
RP 179/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
RP 178/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RP 177/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
RP 176/2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
RP 175/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
RP 174/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
RP 173/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor
RP 172/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den
RP 171/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
RP 170/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
RP 169/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
RP 168/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
RP 167/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.