Regeringspropositioner: 2017

Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 86/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och av 3 och 5 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
RP 85/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen
RP 84/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och avfallslagen
RP 83/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
RP 82/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
RP 81/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 80/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 79/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
RP 78/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden
RP 77/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 76/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
RP 75/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 74/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om besvärsnämnderna för ärenden som gäller utkomstskydd
RP 73/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
RP 72/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om nationella studie- och examensregister
RP 71/2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning
RP 70/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen samt till vissa lagar i anslutning till dem
RP 69/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg
RP 68/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och 2 kap. 6 § och 18 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen
RP 67/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.