Regeringspropositioner: 2015

Propositioner enligt nummer

153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 33-14 13-1

RP 153/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tullag och till vissa lagar som har samband med den
RP 152/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
RP 151/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier
RP 150/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader
RP 149/2015
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
RP 148/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
RP 147/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen
RP 146/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
RP 145/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen
RP 144/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
RP 143/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg
RP 142/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
RP 141/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
RP 140/2015
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
RP 139/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
RP 138/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen
RP 137/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder
RP 136/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
RP 135/2015
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Argentina, Brasilien, Israel, Serbien och Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
RP 134/2015
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare
Propositioner enligt nummer

153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 33-14 13-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.