Regeringspropositioner: 2014

Propositioner enligt nummer

367-348 347-328 327-308 307-288 287-268 267-248 247-228 227-208 207-188 187-168 ...7-1

RP 367/2014
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2015 (rp 362/2014 rd) (Förslag till tilläggsbudgetlag)
RP 366/2014
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 365/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 364/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 § i lagen om skatt på arv och gåva
RP 363/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen samt av 2 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning
RP 362/2014
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2015
RP 361/2014
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv och om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken
RP 360/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
RP 359/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
RP 358/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 357/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd (RP 211/2014 rd)
RP 356/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
RP 355/2014
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
RP 354/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildade personer inom socialvården och lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
RP 353/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen
RP 352/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
RP 351/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
RP 350/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
RP 349/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
RP 348/2014
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
Propositioner enligt nummer

367-348 347-328 327-308 307-288 287-268 267-248 247-228 227-208 207-188 187-168 ...7-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.