Regeringspropositioner: 2012

Propositioner enligt nummer

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

RP 205/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen och av 14 g § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
RP 204/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
RP 203/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
RP 202/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
RP 201/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen
RP 200/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
RP 199/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om partiell finansiering av 2009 års läkemedelsskadeersättningar med statsmedel
RP 198/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
RP 197/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
RP 196/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
RP 195/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 § i landsvägslagen
RP 194/2012
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 193/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
RP 192/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om mätning av virke
RP 191/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut samt till vissa lagar som har samband med den
RP 190/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet samt förslag till lagar om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
RP 189/2012
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tadzikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 188/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen
RP 187/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Kosovo om återtagande av personer som vistas olagligt i landet och med förslag till en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 186/2012
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet, av 2 § i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag samt av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
Propositioner enligt nummer

205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.