Regeringspropositioner: 2011

Propositioner enligt nummer

151-132 131-112 111-92 91-72 71-52 51-32 31-12 11-1

RP 151/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tonnageskattelagen och om upphävande av lagen om ändring av tonnageskattelagen
RP 150/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
RP 149/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och av de förklaringar som ska avges i fråga om konventionen samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 148/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av inkomstskattelagen
RP 147/2011
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 146/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strålskyddslagen och 50 § i hälsoskyddslagen
RP 145/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen
RP 144/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen och 10 och 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
RP 143/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
RP 142/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär disciplin och vissa lagar som har samband med den
RP 141/2011
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 140/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och till lagar som har samband med den
RP 139/2011
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 138/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen
RP 137/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsrådet och av vissa lagar som har samband med den
RP 136/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
RP 135/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
RP 134/2011
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt om tillämpningen av direktivet
RP 133/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
RP 132/2011
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)
Propositioner enligt nummer

151-132 131-112 111-92 91-72 71-52 51-32 31-12 11-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.