Regeringspropositioner: 2008

Propositioner enligt nummer

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

RP 236/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen, lag om ordnande av enskilt goldkännande av fordon och lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
RP 235/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa lagar som har samband med den
RP 234/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den
RP 233/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och till vissa lagar som har samband med den
RP 232/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen
RP 231/2008
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 230/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, kemikalielagen, lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning och lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
RP 229/2008
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna, Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong (Kina) osv.
RP 228/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avhjälpande av miljöskador
RP 227/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
RP 226/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 225/2008
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Genevèakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i akten som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av mönsterrättslagen
RP 224/2008
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i kapitel V i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
RP 223/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
RP 222/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
RP 221/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till skattekontolag och lagar om ändring av vissa skattelagar
RP 220/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
RP 219/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om gränsbevakning
RP 218/2008
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Haagkonventionen om skydd för barn samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med konventionen
RP 217/2008
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring av vissa lagar som har samband med den
Propositioner enligt nummer

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.