Regeringspropositioner: 2007

Propositioner enligt nummer

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

RP 181/2007
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen
RP 180/2007
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 179/2007
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2008 (Den första tilläggsbudgeten för 2008)
RP 178/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om preskription av skulder
RP 177/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § i folkpensionslagen
RP 176/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
RP 175/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 1 § i sjölagen
RP 174/2007
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention nr 187 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits vid den nittiofemte Internationella arbetskonferensen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
RP 173/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 172/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
RP 171/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd
RP 170/2007
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 169/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen
RP 168/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
RP 167/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 166/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den
RP 165/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av den europeiska konventionen om medborgarskap och om anslutning till konventionen om begränsning av statslöshet samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionerna som hör till området för lagstiftningen
RP 164/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen
RP 163/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 162/2007
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
Propositioner enligt nummer

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.