Regeringspropositioner: 2005

Propositioner enligt nummer

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

RP 232/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 231/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om behandling om vissa marknadsrättsliga ärenden
RP 230/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
RP 229/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om registerförvaltningen och vissa lagar som innehåller bestämmelser om magistratens behörighet
RP 228/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark
RP 227/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om partiell sjukdagpenning
RP 226/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
RP 225/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i patentlagen
RP 224/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 223/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 222/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Räddningsinstitutet och om ändring av 15 § i räddningslagen
RP 221/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tilläggsprotokollen om handel med människor och mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollen som hör till området för lagstiftningen samt med förslag till lagar om ändring av 20 kap. i strafflagen samt 7 och 16 § i ordningslagen
RP 220/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en förlängning av förbehållen till Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption
RP 219/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Förbundsrepubliken Nigeria om främjande av och skydd för investeringar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 218/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater
RP 217/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen samt 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
RP 216/2005
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den år 1997 reviderade internationella växtskyddskonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i den som hör till området för lagstiftningen
RP 215/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
RP 214/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
RP 213/2005
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Propositioner enligt nummer

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.