HE 235/1997

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Valtion ja Helsingin kaupungin välillä on sovittu Helsingin Viikin alueen järjestelystä, jolla valtio luovuttaa kaupungille noin 36 hehtaarin suuruiset pääasiassa asuntotuotantoa varten kaavoitettavat alueet sekä noin 110 hehtaarin suuruiset puisto- ja virkistysalueet. Kaupunki luovuttaa valtiolle noin 5 hehtaarin suuruiset yliopistotoimintoja varten kaavoitettavat alueet sekä maksaa valtiolle välirahaa 154 milj. mk. Valtion alueluovutukset tehdään asemakaavoituksen valmistumisen myötä neljässä erässä. Vastaavasti kaupunki maksaa välirahan neljänä maksueränä. Lakiesitys sisältää valtion luovutusten toisen erän. Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi eduskunnan hyväksyttyä lain.


PERUSTELUT

Viikki-Latokartanon alue on Helsingin suurimpia uudisrakentamiskohteita. Merkittävä osa alueesta on valtion omistuksessa ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan käytössä. Alueella sijaitsee maataloustieteen ja kotitaloustieteen laitosrakennusten lisäksi Viikin koetila, jonka pelto- ja koekenttäalueista valtion maanomistus pääosin koostuu. Valtion ja kaupungin välillä tehdyn aluejärjestelysopimuksen tavoitteena on toisaalta saada asuntotuotantoon soveltuvat alueet kaupungin käyttöön ja toisaalta varmistaa yliopistotarkoituksiin soveltuvien alueiden kaavoitus Helsingin yliopiston ja siihen liittyvien toimintojen kehittämisen edellyttämällä tavalla.

Viikin alueelle ollaan parhaillaan kehittämässä biotieteisiin painottuvaa tiedepuistoa. Tarkoituksena on, että yliopisto keskittää alan opetus- ja tutkimustoimintansa Viikin alueelle. Tähän liittyen valtio on jo toteuttanut Biokeskuksen kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta. Biotieteiden kirjastorakennuksen työt ovat juuri alkamassa. Biokeskuksen tiloihin sijoittuu myöskin jonkin verran yksityisiä alan yrityksiä. Tarkoituksena on yksityisten yritysten lisääminen alueella.

Alueen kaavoitusperiaatteena on integroitu yliopistokaupunginosa, jossa runsas asuntorakentaminen ja tiedepuistotoiminnot lomittuvat keskenään. Viikki-Latokartanon osa-yleiskaava, jonka Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt, on laadittu tiiviissä yhteistyössä valtion ja kaupungin viranomaisten sekä asukas- ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Viikki-Latokartano-alueen osa-yleiskaavan 17.5.1995.

Valtioneuvosto on 6.5.1993 hyväksynyt Viikin alueen järjestelyjä koskevan valtion ja Helsingin kaupungin välisen esisopimuksen, joka on allekirjoitettu 3.6.1993. Valtio omistaa osayleiskaava-alueesta noin 470 hehtaarin alueen, jonka tulevaksi asukasmääräksi on arvioitu 9 000 ― 10 000 asukasta. Asuntorakentamiseen ja siihen liittyviin tarkoituksiin sekä virkistystarkoituksiin kaavoitettavat valtion omistamat noin 159 hehtaarin suuruiset alueet on tarkoitus luovuttaa pääosin Helsingin kaupungin omistukseen. Valtiolle jäisi alueelle kaavoitettavista asuntotonteista opiskelija-asunto- yms. tarkoituksiin käytettäväksi kerrosalaa 20 000 m2 ja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon käytettäväksi 80 000 m2. Lisäksi valtiolle jää tiedepuisto- ja yliopistoalue. Kaupunki luovuttaa yliopisto- ja tiedepuistoalueella olevat omistamansa noin 5 hehtaarin suuruiset alueet valtiolle.

Esisopimuksen mukaan kaupunki maksaa valtiolle aluejärjestelyjen seurauksena välirahaa 154 000 000 mk. Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa alueet kaupungille neljässä likipitäen samansuuruisessa erässä kaavoituksen etenemisen mukaisesti. Vastaavasti kaupunki maksaa välirahan neljässä erässä em. alueluovutusten yhteydessä. Kaupunki maksaa kullekin erälle 1.1.1996 lukien vuotuista korkoa 6 %.

Valtio on esisopimuksessa ilmoittanut pyrkivänsä käyttämään Viikin alueluovutuksista saamansa välirahan yliopiston rakennushankkeisiin alueella. Kaupunki puolestaan pyrkii käyttämään saamansa asuntotontit valtion lainoittamaan tuotantoon tai muuhun hintasäänneltyyn tuotantoon.

Esisopimuksen mukaisista alueista on ensimmäinen erä, yhteensä noin 645 900 m2 luovutettu Helsingin kaupungille 7.6.1996 annetun lain (393/1996) nojalla.

Toisena eränä luovutettaisiin kaupungille Viikin Latokartanon kylän tilasta Wiks RN:o 1:27 yhteensä noin 343 000 m2:n suu- ruiset alueet. Asemakaavaehdotuksen mukaan tästä on varsinaisia tonttialueita 117 880 m2, joille on osoitettu rakennusoikeutta seuraavasti:

― asuntorakennusoikeutta 45 670 m2

― YL ja YO -rakennusoikeutta 17 000 m2

Lisäksi luovutettaviin alueisiin sisältyy 225 120 m2 puisto-, urheilu-, virkistys-, autopaikoitus ja katualueita, joille on osoitettu rakennusoikeutta 1 100 m2.

Kaupunki maksaa välirahan toisen neljänneksen, jonka suuruus on 38 500 000 mk lisättynä maksupäivään saakka 1.1.1996 alkaen laskettavalla 6 %:n vuotuisella korolla.

Lakiesitys sisältää valtuuden esisopimuksen mukaisen edellä mainitun toisen luovutuserän luovuttamiseksi Helsingin kaupungille. Valtion alueet ovat Valtion kiinteistölaitoksen hallinnassa. Eduskunnan hyväksyttyä ehdotetun lain se on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi luovutuksen tekemiseksi.

Edellä olevan perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion kiinteistölaitos oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupungille Helsingin kaupungin Viikin Latokartanon kylän tilasta Wiks RN:o 1:27 yhteensä noin 343 000 m2 suuruiset määräalat 38 500 000 markan kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199


Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.