Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2023
Päätöksen antopäivä: 05.06.2023
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Pavelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Journalistiliitto ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme
Allekirjoituspäivämäärä: 07.02.2022
Voimaantulopäivämäärä: 07.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2023
Antamispäivä 5.6.2023
Asian nro 22-41

TYÖEHTOSOPIMUS Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 7.2.2022
Voimaantulo 7.2.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin, jotka työskentelevät elokuva- ja tv-tuotannoissa. Soveltamisalamääräyksessä rajataan, että työehtosopimusta ei kuitenkaan sovelleta PALTAn jäsenyrityksissä työskenteleviin työntekijöihin, joihin sovelletaan muuta työnantajan/työnantajaliiton ja työntekijäliiton kanssa sovittua työehtosopimusta, ellei toisin sovita.

Työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia elokuva- ja tv-tuotantoalan yrityksiä ovat esimerkiksi riippumattomat tuottajat ja kaupalliset tuotantoyhtiöt. Sopimusta sovelletaan esimerkiksi pitkien elokuvien, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien, videoelokuvien, mainosten ja mainoselokuvien sekä tv-ohjelmien tuotannossa ja jakamisessa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti:

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 42 jäsenyrityksen palveluksessa on 1189 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Suomen Journalistiliitto on ilmoittanut, että 900 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on ilmoittanut, että 350 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaisissa toimialaluokissa 59110 ”Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto” ja 59120 ” Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien jälkituotanto”. Sopijaosapuolet ovat ilmoittaneet, että edellä mainittuihin luokkiin on tilastoitu sellaisia työntekijöitä, jotka eivät kuulu elokuva- ja TV-tuotantoalan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Ne ovat yhdessä tarkastelleet Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa ja sopineet siitä poistettavista ammattinimikkeistä, jotka eivät ole tämän työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä. Sopijaosapuolilta saatujen selvitysten perusteella työssäkäyntitilaston luvuista on karsittu soveltamisalan ulkopuolelle jäävät työntekijät. Lautakunta arvioi näiden tietojen perusteella, että luokassa 59110 olisi 1609 alan työntekijää ja luokassa 59120 olisi 125 alan työntekijää.

Työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianomainen ala määräytyy työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen perusteella. Työtuomioistuin on todennut, että näin määräytyvä ala ei muutu, vaikka sopimuksen tosiasiallinen soveltamispiiri muuttuisi sitä kautta, että samalle alalle solmitaan tai on jo aiemmin solmittu kilpailevia tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia (TT 2003:25, TT 2003:103 ja TT 2003:104). Siten työehtosopimuksen edustavuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisellä alalla työskentelevät työntekijät. Vahvistamislautakunta toteaa, että elokuva- ja TV-tuotannon työehtosopimuksen soveltamisalamääräys on sanamuotonsa mukaan laaja käsittäen työntekijät koko elokuva- ja TV-tuotantoalalla. Soveltamisalamääräyksen mukaan sopimusta sovelletaan myös TV-ohjelmien tuotannossa ja jakamisessa.

Alalla on kaksi suurta yritystä, Yleisradio Oy ja MTV Oy, joissa tehdään TV-ohjelmien tuotantoja ohjelmien lähettämisen yhteydessä. Vaikka edellä mainituissa yhtiössä noudatetaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia, silloin kun niissä suoritetaan elokuva- ja TV-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä, kuuluvat työtehtävät myös elokuva- ja TV-tuotantoalan
työehtosopimuksen soveltamisalaan. Yleisradion ja MTV:n toimialaluokaksi on määritelty 60201 ”Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)”, joten niiden työntekijät eivät sisälly edellä käsiteltyjen työssäkäyntitilaston luokkien 59110 ja 59120 lukuihin. Yleisradio on ilmoittanut, että sen palveluksessa olevasta henkilöstöstä noin 700 työskentelee elokuva- ja TV-tuotantoalan työehtosopimuksen alaan kuuluvissa työtehtävissä. MTV on ilmoittanut, että sen palveluksessa olevasta henkilöstöstä noin 160 työskentelee elokuva- ja TV-tuotantoalan työehtosopimuksen alaan kuuluvissa työtehtävissä.

Muiden kanava- tai jakeluyhtiöiden toiminnasta Suomessa työehtosopimuksen soveltamisalalla ei ole saatu täsmällistä selvitystä. Saatujen selvitysten mukaan näiden yhtiöiden työntekijämäärät Suomessa ovat kokonaisuudessaan kuitenkin niin pieniä, ettei soveltamisalalle mahdollisesti kuuluvien määrää voida pitää sopimuksen edustavuuden arvioinnin kannalta merkityksellisenä.

Kun otetaan huomioon työssäkäyntitilaston luokkaan 59110 tilastoidut 1609 alan työntekijää, luokkaan 59120 tilastoidut 125 alan työntekijää sekä Yleisradion 700 työntekijää ja MTV:n 160 työntekijää, vahvistamislautakunta arvioi koko elokuva- ja TV-tuotannon työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden lukumääräksi yhteensä noin 2594.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 2594 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 1189, voidaan todeta, että elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 5 § 1 momentin mukaan vahvistaessaan työehtosopimuksen yleissitovuuden lautakunnan tulee määrätä sen soveltaminen alkamaan työehtosopimuksen voimaantulosta. Saman pykälän 2 momentin mukaan työehtosopimuksen yleissitovana soveltamisen alkamisajankohta voidaan määrätä 1 momentissa
säädettyä myöhemmäksi, jos siihen on perusteltu syy. Lautakunnalle toimitettujen tietojen mukaan PALTA ry:n jäsenyrityksen palveluksessa työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien työntekijöiden lukumäärä on ylittänyt edustavana pidettävän rajan vasta vuonna 2023. Siten tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena tämän päätöksen antamispäivästä 5.6.2023 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti, kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Kaisu Ahtola

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, varajäsen Nico Steiner

Esittelijä: Kaisu Ahtola puh. 02951 63785

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.