Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2022
Päätöksen antopäivä: 06.06.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2022
Antamispäivä 6.6.2022
Asian nro 22-67

TYÖEHTOSOPIMUS Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2022-2024
Allekirjoitettu 24.3.2022
Voimaantulo 1.3.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin
kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan
Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsenten hirsitaloja, hirsirakennuksia, hirsiä sekä
hirsiaihioita ja CLT:tä valmistavien yritysten toimihenkilötehtävissä toimivat
henkilöt. Sopimus ei koske toimihenkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai
jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja
määriteltäessä, eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema sekä hallinnollinen,
taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa
osassa sekä asemaltaan näihin verrattavia henkilöitä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Puuteollisuusyrittäjät on ilmoittanut, että sen 11 jäsenyrityksen palveluksessa
on noin 400 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että 131 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Sopijaosapuolilta saadun tiedon mukaan sopimus koskee alempia
toimihenkilöitä. Työehtosopimusta sovelletaan lähinnä toimialalla 16231
puutalojen valmistus sekä CLT:n valmistuksen osalta toimialalla 16239 muu
rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastossa näihin toimialaluokkiin tilastoituu myös muuta toimintaa,
joten alan kokonaistyöntekijämäärä ei ole selvitettävissä työssäkäyntitilastosta.

Sopijaosapuolten arvion mukaan hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden
kokonaismäärä on 400-500 työntekijää. Alan kokonaistyöntekijämääräksi
voidaan arvioida noin 450 työntekijää.


JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä hirsitaloteollisuuden toimihenkilöitä koskevan
työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää noin 450 ja
toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää noin 400, voidaan todeta, että
hirsitaloteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä
perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.


RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
hirsitaloteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on
soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla edustava ja siten yleissitova.


TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2022 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.