Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 17/2018
Päätöksen antopäivä: 11.06.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 21.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 29.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 17/2018
Antamispäivä 11.6.2018
Dnro 11811

TYÖEHTOSOPIMUS Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 25.10.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TAUSTAA

Vahvistamislautakunta on vahvistanut kuvanvalmistamoita koskevan työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi 13.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 27/2017.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on valittanut vahvistamislautakunnan päätöksestä nro 27/2017 työtuomioistuimeen ja vaatinut, että vahvistamislautakunnan päätös kumotaan ja että kuvanvalmistamoita koskeva 1.2.2017 – 31.1.2018 väliseksi ajaksi tehty työehtosopimus vahvistetaan yleissitovaksi.

Työtuomioistuin on kumonnut (TT 2018:42) vahvistamislautakunnan päätöksen ja palauttanut asian työtuomioistuimessa esitetyn lisäselvityksen johdosta vahvistamislautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kuvanvalmistamoita koskevalla työehtosopimuksella määrätään Palvelualojen työnantajat PALTA:an kuuluvien kuvavalmistusta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien Palvelualojen ammattiliittoon kuuluvien työntekijäin palkka- ja työehdot.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ilmoitti maaliskuussa 2017, että sen kolmen jäsenyrityksen palveluksessa on 62 kuvanvalmistamoita koskevan työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää. Tämä lukumäärä ei sisältänyt alalla tyypillisesti työskenteleviä sesonkityöntekijöitä. PALTA:n jäsenyritysten määrä on noussut neljään 1.12.2017 lukien. PALTA:n viimeisimmän ilmoituksen mukaan sen neljä jäsenyritystä työllistivät vuonna 2017 yhteensä 124 työntekijää. Tähän lukumäärään sisältyy alalla työskentelevät sesonkityöntekijät.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut lokakuussa 2017, että 100 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä ei ole selvitettävissä tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta johtuen mm. siitä, että työehtosopimusta sovelletaan osittain toimialalla ”47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa”, josta kuvanvalmistamoita koskevan työehtosopimuksen alalla työskentelevien työntekijöiden määrä ei ole eroteltavissa.

Sopijaosapuolilta on pyydetty arviota alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työehtosopimukseen osallisten yhteinen näkemys on, että alalla työskentelee noin 180 työntekijää sisältäen myös alalla työskentelevät sesonkityöntekijät.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välisen kuvanvalmistamoita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (180) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (124), voidaan todeta, että kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.