Kemian perusteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 20/2018
Päätöksen antopäivä: 20.08.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 20/2018
Antamispäivä 20.8.2018
Dnro 11907

TYÖEHTOSOPIMUS Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kemian perusteollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kemianteollisuus ry:hyn kuuluvat kemian perusteollisuutta harjoittavat yritykset ja niiden kaikki työntekijät.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus on ilmoittanut, että sen 58 jäsenyrityksessä on työssä 3 231 sopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen tarkoittamalla alalla 3 202 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevien tilastojen perusteella ei saada selvitetyksi kemian perusteollisuuden soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. Sopijaosapuolilta on pyydetty arviot alan kokonaistyöntekijämäärästä.

Kemianteollisuus on arvioinut, että alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 3 600 työntekijää. Teollisuusliitto on yhtynyt tähän arvioon.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden määräksi noin 3 600.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kemian perusteollisuuden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 3 600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3 231), voidaan todeta, että kemian perusteollisuuden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kemian perusteollisuuden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.