Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 34/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 13.01.2020
Päättymispäivämäärä: 31.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 34/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12019

TYÖEHTOSOPIMUS Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 8.11.2017
Voimaantulo 8.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL Työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan alempana mainituin poikkeuksin Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto ‑ MTHL:n Työnantajat ry:n teollisuuseristys‑ ja rakennuspeltialan jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijäin väliset työsuhteet.

MTHL:n jäsenyritykset voivat harjoittaa muun muassa teollisuuseristystä, rakennuspeltityötä, telinetyötä sekä muita näihin rinnastettavia töitä.

Mikäli jokin muutakin kuin teollisuuseristystä ja rakennuspeltityötä harjoittava työnantaja on ainoastaan jonkun osaston osalta Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto ‑ MTHL:n Työnantajat ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mainitun osaston työntekijöiden työsuhteisiin edellä mainituin perustein.

Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudattamaan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työntekijät eivät riko sen määräyksiä.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Metallityöväen liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL Työnantajat ry on ilmoittanut, että järjestöllä on 50 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa työskentelevien henkilöstön määrä on 1 850.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 1 900 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijämäärää ei saada selvitettyä tilastoista niiltä toimialoilta, joilla pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusta sovelletaan.

Teollisuusliitto ry:n syksyllä 2018 antaman arvion mukaan alalla työskentelee yhteensä noin 2 600 – 3 100 työntekijää. Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL Työnantajat ry:n antama arvio työntekijämäärästä on sama kuin Teollisuusliitolla.

Muun selvityksen puuttuessa alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan sopijapuolten ilmoitusten perusteella arvioida noin 2 850.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä pelti- ja teollisuuseristysalan koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 2 850 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 1 850, voidaan todeta, että pelti- ja teollisuuseristysalan koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että pelti- ja teollisuuseristysalan koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 8.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti, kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.