Ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 31/2017
Päätöksen antopäivä: 13.11.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.03.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2019
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 31/2017
Antamispäivä 13.11.2017
Dnro 11871

TYÖEHTOSOPIMUS Ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 26.1.2017
Voimaantulo 1.3.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry

TAUSTAA

Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus, jonka vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi 20.12.2012 antamallaan päätöksellä nro 46/2012, koskee sekä konepäällystöä että kansipäällystöä.

Suomen Varustamot ry ja Suomen Konepäällystöliitto ry ovat sopineet 26.1.2017 päivätyllä sopimuksella jatkavansa niiden välillä 1.3.2014 – 28.2.2017 voimassa olevien työehtosopimusten voimassaoloa sopimuksessa sovituin muutoksin. Sopimuskausi on 1.3.2017 – 28.2.2019.

Suomen Laivanpäällystöliitto ry on sopinut vastaavasti 27.2.2017 päivätyllä sopimuksella Suomen Varustamot ry:n kanssa jatkavansa niiden välillä 1.3.2014 – 28.2.2017 voimassa olevien työehtosopimusten voimassaoloa sopimuksessa sovituin muutoksin. Sopimuskausi on 1.3.2017 – 28.2.2018.

Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva sopimus on uudistettu siten, että työntekijäliitot ovat tehneet sopimuksen erikseen siten, että sopimuskaudet ovat eripituiset. Tästä johtuen ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskevan työehtosopimuksen on katsottava jakautuneen kahdeksi sopimukseksi; ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskevaksi työehtosopimukseksi ja ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskevaksi työehtosopimukseksi.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimusta sovelletaan Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkka- ja työehtoihin Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamoiden, alle 1600 brt kuivalasti-, säiliö- ja erikoisaluksissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot ry on ilmoittanut syyskuussa 2017, että sen viiden jäsenvarustamon palveluksessa on sopimusalalla 36 konepäällystöön kuuluvaa työntekijää.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut syyskuussa 2017, että sillä on noin 20 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Merimieseläkekassa tilastoi työntekijät, jotka tekevät merimieslaissa tarkoitettua työtä ulkomaanliikenteeseen käytettävissä suomalaisissa aluksissa. Vuonna 2016 päällystöön kuuluvia merenkulkijoita työskenteli suomalaisissa aluksissa merimieseläkekassan tilaston mukaan yhteensä 1 697 merenkulkijaa. Ulkomaanliikenteeseen sovellettavien päällystöä koskevien sopimusten normaalisitovuuden piirissä työskentelee yhteensä 1 337 merenkulkijaa. Pientonniston konepäällystön osuus normaalisitovuuden piirissä olevista merenkulkijoista on 36 eli 2,7 prosenttia. Kun arvioidaan, että pientonniston konepäällystöön kuuluvia on alalla samassa suhteessa kuin heitä on järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa, saadaan ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskevan työehtosopimuksen kokonaistyöntekijämääräksi 46.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskeva työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 46 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 36, voidaan todeta, että ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ulkomaanliikenteen pientonniston konepäällystöä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.