Rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 16/2017
Päätöksen antopäivä: 05.06.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 25.03.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 16/2017
Antamispäivä 5.6.2017
Dnro 11715

TYÖEHTOSOPIMUS Rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.9.2016
Voimaantulo 1.12.2016

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Nousu ry
Ammattiliitto Pro ry
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan rahoitusalan siivoojiin noudatetaan rahoitusalan työehtosopimusta, ellei rahoitusalan siivoojia koskevasta sopimuksesta muuta johdu.

Sopimus korvaa samannimisen, soveltamisalaltaan samansisältöisen 31.11.2016 päättyneen sopimuksen. Työnantajapuolelle on uudeksi työehtosopimuksen neuvotteluosapuoleksi ja allekirjoittajaksi tullut Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ilmoituksen mukaan sen ja Finanssialan Keskusliiton jäsenyritysten palveluksessa on noin 100 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirin kuuluvaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on rahoitusalaa koskevan sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 9 000. Rahoitusalan siivoojat sisältyvät mainittuun lukuun.

Ammattiliitto Nousu on ilmoittanut, että sillä ei ole jäseniä sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla ”Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)”. Vuoden 2014 työssäkäyntitilaston mukaan tällä toimialalla työskentelee yhteensä 24 563 henkilöä. Tähän lukumäärään kuuluvat sekä rahoitusalan työehtosopimuksen että rahoitusalan siivoojia koskevan työehtosopimuksen soveltamisaloilla työskentelevät henkilöt. Rahoitusalan työntekijämäärää arvioitaessa mainitusta lukumäärästä on vähennettävä rahoitusalan työehtosopimuksen ulkopuolelle jäävät johtavassa asemassa olevat työntekijät, joiden määräksi Palvelualojen työnantajat PALTA on arvioinut 1 500. Toisaalta mainittuun lukumäärään on lisättävä muille toimialoille tilastoituneet työntekijät, joiden määrä rahoitusalan työehtosopimuksen liitteessä 1 mainituista yrityksistä saatujen tietojen mukaan on 4 266. Rahoitusalan työehtosopimusten soveltamisaloilla voidaan siten todeta olevan työntekijöitä yhteensä noin 27 329.

Rahoitusalan sopimusten normaalisitovuuspiireissä on henkilöitä noin 25 100, josta rahoitusalan siivoojien osuus on noin 0,4 prosenttia, joten rahoitusalalla työskentelevien siivoojien laskennalliseksi kokonaismääräksi saadaan noin 109.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rahoitusalan siivoojia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 109) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 100), voidaan todeta, että rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rahoitusalan siivoojien työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2016 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.