Rahoitusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2017
Päätöksen antopäivä: 20.03.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 25.03.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 8/2017
Antamispäivä 20.3.2017
Dnro 11710

TYÖEHTOSOPIMUS Rahoitusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.9.2016
Voimaantulo 1.12.2016

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rahoitusalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan pankit, rahoitus- ja korttiyhtiöt sekä sopimuksen liitteessä 1 luetellut yritykset. Sopimus ei koske yritysjohtajia, liikepankkien sivukonttoreiden johtajia, henkilöstöpäälliköitä, siivoojia, talonmiehiä ja muita työntekijöitä eikä kesäapulaisia.

Sopimus korvaa samannimisen, 1.1.2013 voimaantulleen sopimuksen. Työnantajapuolelle on uudeksi työehtosopimuksen neuvotteluosapuoleksi ja allekirjoittajaksi tullut Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sen ja Finanssialan Keskusliiton jäsenyritysten palveluksessa noin 25 000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirin kuuluvaa työntekijää.

Ammattiliitto Nousun ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 4 000.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 9 000.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 6 430.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla ”Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)”, jolla työskentelee tilastokeskuksen vuoden 2014 työssäkäyntitilaston mukaan 24 259 toimihenkilöä. Sopimusta ei sovelleta Finanssialan Keskusliitolta saadun tiedon mukaan lainkaan työntekijäasemassa oleviin työntekijöihin eikä johtavassa asemassa oleviin toimihenkilöihin. Palvelualojen työnantajat PALTA on arvioinut johtavassa asemassa olevien määräksi 1 500, joiden määrä on vähennettävä edellä mainitusta työssäkäyntitilastosta saatavasta toimihenkilömäärästä.

Työehtosopimusta sovelletaan myös muilla kuin edellä mainitulla toimialaluokituksen toimialalla. Muissa toimialaluokissa työskentelevien, sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvien työntekijöiden määrästä ei ole saatavilla tilastotietoa. Työehtosopimuksen liitteessä 1 mainituista yrityksistä saatujen tietojen mukaan muihin toimialaluokkiin tilastoituja, sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia toimihenkilöitä työskentelee näissä yrityksissä yhteensä 4 266.

Saatujen selvitysten perusteella sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 27 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rahoitusalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (27 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (25 000), voidaan todeta, että rahoitusalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rahoitusalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2016 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.