Rahoitusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2020
Päätöksen antopäivä: 14.09.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Unio ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 31.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2020
Antamispäivä 14.9.2020
Dnro 12214

TYÖEHTOSOPIMUS Rahoitusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 26.3.2020
Voimaantulo 31.3.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Unio ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rahoitusalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan pankit, rahoitus- ja korttiyhtiöt sekä sopimuksen liitteessä 1 luetellut yritykset. Sopimus ei koske yritysjohtajia, liikepankkien sivukonttoreiden johtajia, henkilöstöpäälliköitä, siivoojia, talonmiehiä ja muita työntekijöitä eikä kesäapulaisia.

Sopimus korvaa samannimisen, soveltamisalaltaan samansisältöisen 25.3.2018 voimaan tulleen sopimuksen, jossa on ollut työnantajapuolen edustajana myös Finanssialan Keskusliitto ry. Työtekijäpuolelle on uudeksi työehtosopimuksen neuvotteluosapuoleksi tullut Ammattiliitto Nousu ry:n sijasta Ammattiliitto Unio ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sen jäsenyritysten palveluksessa noin 25 000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirin kuuluvaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä 6 700.

Ammattiliitto Union ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 2 500 jäsentä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä noin 7 210.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla ”Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)”, jolla työskentelee tilastokeskuksen vuoden 2017 työssäkäyntitilaston mukaan 23 678 toimihenkilöä. Sopimusta ei sovelleta työntekijäasemassa oleviin työntekijöihin eikä johtavassa asemassa oleviin toimihenkilöihin. Palvelualojen työnantajat PALTA on arvioinut johtavassa asemassa olevien määräksi 1 500, joiden määrä on vähennettävä edellä mainitusta työssäkäyntitilastosta saatavasta toimihenkilömäärästä.

Työehtosopimusta sovelletaan myös muilla kuin edellä mainitulla toimialaluokituksen toimialalla. Muissa toimialaluokissa työskentelevien, sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvien työntekijöiden määrästä ei ole saatavilla tilastotietoa. Työehtosopimuksen liitteessä 1 mainituissa yrityksissä työskentelee saatujen selvitysten mukaan yhteensä noin 4 300 toimihenkilöä.

Saatujen selvitysten perusteella sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 26 500.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rahoitusalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (26 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (25 000), voidaan todeta, että rahoitusalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rahoitusalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 31.3.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, varajäsen Jari Murto

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.