Ahtausalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 18/2017
Päätöksen antopäivä: 21.08.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2022
Voimaantulopäivämäärä: 09.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 18/2017
Antamispäivä 21.8.2017
Dnro 11857

TYÖEHTOSOPIMUS Ahtausalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 30.1.2017
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopijaosapuolet ovat tarkentaneet työehtosopimuksen soveltamisalaa. Ahtausalan työehtosopimusta sovelletaan soveltamisalamääräyksen mukaan Satamaoperaattorien jäsenyritysten palveluksessa olevien vakinaisten työntekijöiden työsuhteisiin seuraavissa satamissa: Hanko, Hamina, Helsinki, Inkoo, Joensuu, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kotka, Lappeenranta, Loviisa, Naantali, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Tornio, Turku, Vaasa ja Uusikaupunki.

Työehtosopimusta sovelletaan siinä mainituin poikkeuksin myös Satamaoperaattorien jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien ammattityöntekijäkuntaan kuuluvien ja tilapäisten satamatyöntekijöiden työsuhteisiin. Ammattityöntekijäkuntajärjestelmää käytetään niissä satamissa, joita ei mainita työehtosopimuksen luvussa 1.1. Tilapäisten ahtaajien työsuhteiden ehdot määräytyvät tämän työehtosopimuksen ja sen liitteiden mukaan kaikissa satamissa.

Vakinaiset satamat on lueteltu työehtosopimuksessa. Vakinaisen työsuhdejärjestelmän ulkopuolella olevissa satamissa noudatetaan ammattityöntekijäkuntaa koskevia työehtosopimusmääräyksiä. Näissä satamissa työnantajilla on kuitenkin oikeus ottaa työntekijöitä myös vakinaiseen työsuhteeseen siten, että vakinaisten ja ammattityöntekijäkuntaan kuuluvien työntekijöiden yhteismäärä vastaa työehtosopimuksen edellyttämää lukumäärää.

Ahtausalan työehtosopimus korvaa aiemman Satamaoperaattorien ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n välisen työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Satamaoperaattorien ilmoituksen mukaan sillä on 39 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on työehtosopimuksen piirissä yhteensä 2 250 työntekijää. Tiedot koskevat tilannetta 31.12.2016.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla n. 2 100 vakituista ja n. 250 tilapäistä työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Ahtausalalle on tehty kolme valtakunnallista työehtosopimusta, joissa kaikissa on työnantajasopijana Satamaoperaattorit. Näitä ovat ahtausalan työehtosopimus, ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus ja ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus. Ahtausalan työntekijät on tilastoitu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimialalle lastinkäsittely, jossa työskentelee vuoden 2014 tilaston mukaan noin 4 395 henkilöä.

Lastinkäsittelyn toimialalle on tilastoitu myös ahtausalan työehtosopimusten soveltamisaloille kuulumattomia henkilöitä. Satamaoperaattoreilta saadun tiedon mukaan alalla on noin 45 ylempää toimihenkilöä, joihin ei sovelleta mitään ahtausalan työehtosopimusta. Lisäksi lastinkäsittelyn toimialalle on tilastoitu maa- ja ilmaliikenteen rahti- ja matkustajaterminaaleissa työskentelevät henkilöt, joita on Ilmailualan Unioni IAU:lta ja Oy Matkahuolto Ab:lta saatujen arvioiden perusteella yhteensä noin 1 630. Ahtausalan työehtosopimusten soveltamisaloilla voidaan katsoa työskentelevän yhteensä noin 2 720 työntekijää.

Satamaoperaattorit on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä työskentelevistä 2 850 työntekijästä yhteensä 2 250 on ahtausalan työehtosopimuksen tarkoittamia työntekijöitä. Kun arvioidaan, että ahtausalan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus alan kaikista työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa, voidaan ahtausalan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi arvioida ainakin noin 2 250.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välisen ahtausalan työehtosopimuksen soveltamisalan koko työntekijämäärää (noin 2 250) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2 250), voidaan todeta, että ahtausalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen ahtausalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.