Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 15/2015
Päätöksen antopäivä: 07.09.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Puusepänteollisuus ry, Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 04.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 15/2015
Antamispäivä 07.09.2015
Dnro 11598

TYÖEHTOSOPIMUS Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 01.10.2014
Voimaantulo 25.10.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry,
Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS
Sopimuksen soveltamisala

Puusepänteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Puusepänteollisuus ry:n jäsenten puusepänteollisuutta harjoittavien yksiköiden palveluksessa teknisissä ja toimistotehtävissä toimiviin toimihenkilöihin.

Puusepänteollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat antaneet 15.1.2015 suostumuksensa siihen, että Puuteollisuusyrittäjät yhtyy työehtosopimuslain 4 §:n mukaisesti Puusepänteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä 25.10.2013 allekirjoitettuun ja 1.10.2014 voimaan tulleeseen puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Puuteollisuusyrittäjät on yhtynyt kirjallisesti 16.1.2015 Puusepänteollisuuden ja Ammattiliitto Pron välillä 25.10.2013 allekirjoitettuun puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen niine edellytyksineen, jotka mainitut järjestöt ovat suostumuksessaan 15.1.2015 esittäneet.

Työehtosopimus korvaa Puusepänteollisuuden ja Ammattiliitto Pron sekä Puuteollisuusyrittäjien ja Ammattiliitto Pron väliset puusepänteollisuuden toimihenkilöitä koskevat 30.9.2014 saakka voimassa olleet työehtosopimukset.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Puusepänteollisuus on ilmoittanut, että sillä on 43 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on 750 sopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä.

Puuteollisuusyrittäjät on ilmoittanut, että sillä on noin 400 jäsenyritystä, joissa työskentelee noin 500 työehtosopimuksen tarkoittamaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on noin 862 työehtosopimuksen soveltamispiirissä työskentelevää jäsentä.


Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilastosta ilmenevien tietojen perusteella puusepänteollisuudessa voidaan arvioida olevan työssä yhteensä yli 1 700 työehtosopimuksessa tarkoitettua toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Puusepänteollisuuden, Puuteollisuusyrittäjien ja Ammattiliitto Pron välisen puusepänteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (yli 1 700) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1 000) voidaan todeta, että Puusepänteollisuuden, Puuteollisuusyrittäjien ja Ammattiliitto Pron välinen puusepänteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Puusepänteollisuuden, Puuteollisuusyrittäjien ja Ammattiliitto Pron välinen puusepänteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.10.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.


Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.