27.02.2014 1/2014

Yrityskehitysorganisaatioiden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2014
Päätöksen antopäivä: 27.02.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.01.2020
Päättymispäivämäärä: 31.1.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2014
Antamispäivä 27.2.2014
Dnro 11440

TYÖEHTOSOPIMUS Yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 3.10.2012
Voimaantulo 1.10.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien yrityskehitysorganisaatioiden, kuten innovaatio- ja teknologiakeskusten, yrityspalveluorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden palveluksessa oleviin ylempiin toimihenkilöihin. Lisäksi paikallisesti voidaan sopia työehtosopimuksen soveltamisesta muihinkin toimihenkilöihin.

Ylemmän toimihenkilön tehtävissä edellytetään korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen koulutuksen tasoista tiedollista ja taidollista valmiutta. Koulutuksen mukanaan tuoma muodollinen pätevyys tai sen puuttuminen ei kuitenkaan sinänsä ratkaise, kuuluuko henkilö ylempien toimihenkilöiden piiriin tai ei. Kuvaavaa ylemmän toimihenkilön tehtävälle on suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Käytännössä yrityksessä ylemmän toimihenkilön tehtävä on asiantuntijatehtävä tai yritysjohtoa avustava keskijohtoon kuuluva esimiestehtävä. Työehtosopimus ei koske toimitusjohtajaa eikä henkilöä, joka edustaa yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on 15.1.2014 ilmoittanut, että sen kahdeksan jäsenyrityksen palveluksessa on 179 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että 100 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista.

Palvelualojen työnantajat PALTA on arvioinut, että alan kokonaistyön tekijämäärä on noin 1000 työntekijää. Moni Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyrityksistä tällä alalla kuuluu alan elinkeinopoliittiseen etujärjestöön nimeltään Suomen teknologiakeskusten liitto TEKEL ry, mutta Palvelualojen työnantajat PALTA:an kuuluu myös Seudulliset Kehitysyhtiöt SEKEL ry:n jäseniä.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on arvioinut alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 1000 ylempää toimihenkilöä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismääräksi noin 1000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (179), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.