Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 14/2008
Päätöksen antopäivä: 11.09.2008
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.02.2022
Voimaantulopäivämäärä: 02.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 14/2008
Antamispäivä 11.9.2008
Dnro 10849

TYÖEHTOSOPIMUS Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 8.10.2007
Voimaantulo 15.6.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry

Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Palkkapöytäkirjaksi otsikoidun sopijaosapuolten 8.10.2007 allekirjoittaman pöytäkirjan mukaan Kemianteollisuus ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat 15.6.2007 saavuttaneet liitteen mukaisen neuvottelutuloksen Kemianteollisuuden jäsenyrityksiin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista vuosille 2007 - 2010. Sopimus ei kuitenkaan koske niitä ylempiä toimihenkilöitä, jotka tehtäviensä tai asemansa perusteella johtavat yritystä tai sen itsenäistä osaa tai jotka muutoin ovat välittömästi tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavassa asemassa. Sopimusta ei myöskään sovelleta henkilöihin, jotka työsuhteisiin liittyvissä asioissa edustavat yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin ja joilla on oikeus tai valtuutus päättää ylempien toimihenkilöiden työehdoista.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkoista on sovittu ensimmäisen kerran Kemianteollisuuden ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN:n välillä 1.2.2000 lukien pöytäkirjalla, joka on allekirjoitettu 8.2.2000.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuuden ilmoituksen mukaan sen jäsenyrityksissä on työssä noin 4300 ylempää toimihenkilöä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sen jäsenenä on sopimusalalla 4500 työssä olevaa työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden kokonaismäärä ei ole käytettävissä olevista tilastoista selvitettävissä.

Kemianteollisuuden arvion mukaan alalla on työssä noin 8500 ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n arvion mukaan noin 7000 työehtosopimuksessa tarkoitettua ylempää toimihenkilöä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi työehtosopimuksen soveltamisalalla olevan työssä noin 7750 ylempää toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 7750) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 4300), voidaan todeta, että kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Päivi Romanov

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.