Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 35/2013
Päätöksen antopäivä: 18.06.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäosapuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 31.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 35/2013
Antamispäivä 18.6.2013
Dnro 11375

TYÖEHTOSOPIMUS Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
Allekirjoitettu 14.2.2012
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevassa valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu Sivistystyönantajat/Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Työnantajayhdistyksen jäseninä olevien yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot.

Sopimus ei koske sellaisia aikuiskoulutuskeskuksen johtoon kuuluvia, jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä eikä opetustyössä tilapäisiä luennoitsijoita.

Tämä sopimus korvaa ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskeneen työehtosopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Sivistystyönantajat on ilmoittanut, että sillä on alalla 12 jäsenyritystä ja niiden palveluksessa on 1950 työntekijää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 658 työssä olevaa jäsentä.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 24 työssä olevaa jäsentä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 470 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Yksityisellä opetusalalla on kolme valtakunnallista työehtosopimusta, joita ovat ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskeva työehtosopimus, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus sekä yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus. Näitä sopimuksia sovelletaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisella koulutuksen toimialalla lukuun ottamatta kuljettajakoulutusta, kielikouluja ja -opistoja ja muita koulutusta antavia yksiköitä. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan opetusalan työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelee yhteensä noin 19800 palkansaajaa. Lisäksi on huomioitava sellaiset sivutoimiset tuntiopettajat, jotka ovat kirjautuneet työssäkäyntitilastoon päätoimensa mukaiselle toimialalle. Sivutoimisia tuntiopettajia on arviolta vajaat 11000. Arvio perustuu vuoden 2010 työssäkäyntitilastosta ja Opetushallituksen julkaisusta Opettajat Suomessa 2010 ilmeneviin tietoihin. Koulutuksen alalla yksityissektorilla työskentelevien kokonaismääräksi voidaan siten arvioida enintään noin 30800 työntekijää, joista noin 25000 on edellä mainittujen työehtosopimusten solmineiden työnantajaliittojen ilmoitusten mukaan niihin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa.

Kun voidaan olettaa, että ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien osuus kaikista koulutuksen toimialalla työskentelevistä on yhtä suuri kuin näihin kahteen liittoon järjestäytyneillä työnantajilla, voidaan arvioida työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi noin 2770.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (2770) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1950), voidaan todeta, että ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.