Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 33/2013
Päätöksen antopäivä: 18.06.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Matkailun ammattiliitto MAILI ry
Allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 30.04.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 33/2013
Antamispäivä 18.6.2013
Dnro 11352

TYÖEHTOSOPIMUS Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.3.2012
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Matkailun ammattiliitto MAILI ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan matkatoimistojen palveluksessa työskentelevät toimihenkilöt. Sopimus ei koske sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä ja itsenäisiä toimistopäälliköitä, jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

Sopimus korvaa 30.4.2012 saakka voimassa olleen samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut sillä olevan sopimuksen piirissä 52 yritystä, joissa on 1919 alan työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT/MAILI on ilmoittanut sopimuksen piirissä olevaksi jäsenmääräkseen 1550.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialalla -79110 Matkatoimistojen toiminta-. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan alalla on 1766 toimihenkilöä. Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan joidenkin liikenneyhtiöiden omissa myyntitoimistoissa, joiden työntekijät eivät sisälly edellä mainittuun työntekijämäärään, ja tämän johdosta alan todellinen työntekijämäärä voi olla suurempi kuin tilastosta ilmenee. Työntekijäliitto on arvioinut, että alan kokonaistyöntekijämäärä yritysten johto pois lukien olisi noin 1900. Suomen matkatoimistojen liitto SMAL arvioi alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 2150, ja totesi Tilastokeskuksen tilastoista puuttuvan turisteja maahantuovia yrityksiä, minkä takia tilastotieto työntekijämäärästä on puutteellinen. Saadun selvityksen perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida 2150.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (2150) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1919), voidaan todeta, että matkatoimistoja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että matkatoimistoja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.