Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 31/2013
Päätöksen antopäivä: 18.06.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto PRO ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 09.04.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 31/2013
Antamispäivä 18.6.2013
Dnro 11387

TYÖEHTOSOPIMUS Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimuksen piiriin kuuluvat Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten yksityisen laboratorioalan palveluksessa olevat toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Sopimus ei koske yrityksen toimitusjohtajia eikä näihin rinnastettavia henkilöitä eikä myöskään henkilöitä, joiden vakituisiin työtehtäviin kuuluu ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista päättäminen.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääsääntöisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. Tämän sopimuksen palkkausjärjestelmän määräykset koskevat sekä toimihenkilöitä että ylempiä toimihenkilöitä.

Tämä työehtosopimus korvaa yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena on Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolina Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Samaa alaa koskeva työehtosopimus

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan osittain päällekkäinen yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen kanssa. Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti:

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on yhdeksän sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä 317.

Ammattiliitto PRO on ilmoittanut, että sillä on noin 200 työssä olevaa jäsentä sopimusalalla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sen jäsenliitoilla on noin 60 työssä olevaa jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Tämän vuoksi alaa on tarkasteltu yrityskohtaisesti. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenjärjestö Luonnontieteiden Akateemisten Liitto on antanut selvitystä alan yrityksistä, ja myös alalla toimivalta yritykseltä Nab Labs Oy:ltä on saatu tietoja yrityksistä ja henkilöstömääristä. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa koko alan toimihenkilömääräksi voidaan tehdyn selvityksen perusteella arvioida noin 700.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (700) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (317), voidaan todeta, että yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.